pravni propisi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program posebnog dijela stručnog ispita u arhivskoj struci

 

I. Zvanje arhivist i specijalnosti u zvanju arhivista

1. Arhivistika

Sadržaj predmeta:
Predmet i zadaća arhivistike, povijesni razvitak arhivistike kao discipline, odnos arhivistike prema povijesnim i informacijskim znanostima. Pojam i definicija arhiva, pisani dokument u prošlosti i nastanak arhiva, povijest i razvitak arhivske službe u svijetu, vrste arhiva, međunarodne organizacije i udruge na području arhivske djelatnosti, povijesni razvitak i ustroj arhivske službe u Republici Hrvatskoj. Zadaće i nadležnosti arhiva, arhivi i javna uprava, arhivi kao javne ustanove na području kulture, organizacija rada u arhivima, stručni poslovi u arhivu. Arhivska terminologija, pojam, obilježja i struktura arhivskog gradiva, arhivski fond i zbirka, osnovna arhivistička načela i koncepti (provenijencija, pertinencija, organski rast, prvobitni red), vjerodostojnost i autentičnost dokumenta, životni ciklus dokumenta. Vrednovanje arhivskog gradiva, teorije i metodologije vrednovanja, izvori vrijednosti arhivskog gradiva, informacijska i evidencijska vrijednost, postupak vrednovanja i dokumentacija o vrednovanju. Sređivanje i opis arhivskog gradiva, struktura i organizacija gradiva, oblikovanje i povezivanje arhivskih jedinica, opis arhivskog gradiva i izrada obavijesnih pomagala, vrste, sadržaj i struktura obavijesnih pomagala. Dostupnost i korištenje arhivskog gradiva, pravo na pristup informacijama, zaštita vlasničkih prava, zaštita privatnosti, rad s korisnicima.

Literatura:
1. Priručnik iz arhivistike. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Zagreb, 1977.
2. ISAD(G). Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.
3. ISAAR(CPF). Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1999.
4. Kolanović. J. (ur.), Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Savez arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd, 1984.
5. Arhivi, u: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1, Zagreb, JLZ, 1980., str. 250-294.
6. Stulli, B. Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1997.
7. Duranti, L. Arhivski zapisi: teorija i praksa (prijevod s talijanskog). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2000.
8. Kolanović, J. Vrednovanje arhivskog gradiva u teoriji i praksi. U: Arhivski vjesnik 38 (1995), str. 7-22.
9. Ham, F.G. Selecting and appraising archives and manuscripts. Society of American Archivists, Chicago, 1993.
10. Cook, T. What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift. U: Archivaria 43 (1997), str. 17-63.
11. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/97)
12. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izluči­vanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02)
13. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)
14. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 67/99)
15. Pravilnik o evidencijama u arhivima (»Narodne novine« broj 90/02).

2. Spisovodstvo

Sadržaj predmeta:
Značenje i uloga upravljanja spisima u poslovnim procesima, poslovni i informacijski aspekti spisovodstva, sadržaj i osobine spisovodstvenog sustava. Zakonski propisi i norme u uredskom poslovanju u Republici Hrvatskoj, međunarodne norme u spisovodstvu. Procesi u upravljanju spisima, oblikovanje i uvođenje spisovodstvenog sustava, spisovodstvena politika i odgovornosti, identifikacija i analiza zahtjeva za upravljanje spisima, organizacija uredskog poslovanja u javnim službama u Hrvatskoj. Vrste i osobine spisa, oblikovanje, označavanje, obrada i koriš­tenje dokumenata i spisa. Spisovodstvene i uredske evidencije, organizacija, opis i indeksiranje spisa i dokumenata. Rukovanje spisima u obradi, tehničko opremanje, odlaganje i zaštita spisa, vrednovanje i izlučivanje spisa, izrada popisa s rokovima čuvanja, predaja spisa arhivu. Klasifikacijski plan spisa, svrha, struktura i način izrade klasifikacijskog plana spisa, primjena klasifikacijskog plana u organizaciji, vrednovanju i pretraživanju spisa.

Literatura:
1. HRN ISO 15489 – Dokumentacija i informacije – Uprav­ljanje spisima
2. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 38/87)
3. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 49/87, 38/88)
4. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Na­rod­­ne novine« broj 38/88)
5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izluči­vanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02)
6. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)
7. Duranti, L. Arhivski zapisi: teorija i praksa. Hrvatski dr­žav­ni arhiv, Zagreb, 2000.
8. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima: specifikacija MoReq (prijevod s engleskog jezika). Hrvat­ski državni arhiv, Zagreb, 2003.
9. National Archives of Australia. Designing and Implementing Recordkeeping Systems: Manual for Commonwealth Agencies (http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/dirksman/dirks.html).

3. Strani jezik

Sadržaj predmeta:

Čitanje, razumijevanje i prijevod stručnih tekstova. Poznavanje stručne arhivističke terminologije.

4. Povijest filma

Sadržaj predmeta:

Pojava i počeci filma i filmske umjetnosti, razdoblja u povijesti filma i najznačajnija filmska djela i autori, razvitak filmske tehnologije, filmski žanrovi i vrste.
Povijest filma u Hrvatskoj, pojava i razvitak pojedinih filmskih žanrova, najznačajnija djela i autori, razvitak filmske produkcije u Hrvatskoj.
Filmska produkcija i organizacija snimanja, aktivnosti i sudionici u proizvodnji filma, žanrovske specifičnosti u produkciji filmova.
Distribucija i prikazivanje filma, filmski festivali, filmska kritika, zaštita prava, cenzura.
Filmski materijal i popratna filmska dokumentacija, materijal i dokumentacija koji nastaju pri snimanju filmova, žanrovske specifičnosti filmskog materijala i popratne dokumentacije.
Zaštita filmske baštine, propisi i norme u zaštiti filmske baštine, organizacija i rad filmskih arhiva, međunarodne organizacije, koje se bave zaštitom filmske baštine, organizacija zaštite filmske baštine u Republici Hrvatskoj.
Etički kodeks filmskih arhivista.

Literatura:
1. Škrabalo, I. 101 godina filma u Hrvatskoj (1896-1997). Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998.
2. Filmska enciklopedija. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, I. i II. dio, Zagreb, 1986. i 1990.
3. Filmski leksikon. Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, Zagreb, 2003.
4. Peterlić, A. Osnove teorije filma. Filmoteka 16, Zagreb, 1982 (2001.)
5. Majcen, V. Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1995.
6. Majcen, V. Obrazovni film: Pregled povijesti hrvatskog obrazovnog filma. Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka, Zagreb, 2001.
7. Kukuljica, M. Čuvanje, zaštita i vrednovanje hrvatske filmske baštine, magistarski rad. Zagreb, prosinac 1996.
8. Kukuljica, M. Zaštita filmskog i drugog audiovizualnog gradiva (analiza, mjere i prijedlozi). U: Informatica Museologica 32 (3-4) 2001, str. 127-138.
9. Kukuljica, M. Sadašnji trenutak zaštite filmskog nasljeđa. U: Riječi. Matica hrvatska, Sisak, 2001, broj 1 i 2, str. 146-157.

5. Filmska tehnologija

Sadržaj predmeta:
Osnovne vrste i tehnologije filmskog i audiovizualnog zapisa, povijesni razvitak tehnike i tehnologije za proizvodnju i obradu filmskog i audiovizualnog materijala.
Tehnološki postupci u obradi filmskog i audiovizualnog zapisa, snimanje, montaža, tehnička obrada i opremanje.
Formati filma, povijesni pregled pojavljivanja i korištenja pojedinih formata, vrste i svojstva filmske vrpce, vrste i namjena filmskog materijala koji nastaje u postupku snimanja i obrade filma.
TV i video tehnologija i video zapis, svojstva, formati i mediji videozapisa, digitalni videozapis.
Zaštita i čuvanje filmskog materijala, uzročnici oštećivanja i propadanja zapisa, tehničko opremanje i uvjeti čuvanja, pregled i provjera filmske vrpce.
Restauracija i rekonstrukcija filmskog gradiva.

Literatura:

1. Kukuljica, M. Metode, mjere i otvorena pitanja zaštite filmske građe (Iskustva Kinoteke Hrvatske na zaštiti Nacionalnog filmskog fonda). U: Arhivski vjesnik 36 (1993), str. 69-84.
2. Kukuljica, M. Vrednovanje i kriteriji za izlučivanje i trajnu pohranu filmske građe. U: Arhivski vjesnik 37 (1994), str. 101-114.
3. Kukuljica, M. Ciljevi i dosezi zaštite i restauracije filmskog gradiva, doktorat. Zagreb, prosinac 2000.
4. Kukuljica, M. Audiovizualna dokumentacija – zapostavljeni povijesni izvori. U: Arhivski vjesnik 39 (1996), str. 117-126.
5. Kukuljica, M. Projekt zaštite, restauracije i rekonstrukcije Nacionalne filmske zbirke (1995-2002). U: Hrvatski filmski ljetopis 33 (2003), str. 157-171.
6. Kukuljica, M. Nove elektronske tehnologije, pomoć u restauriranju filmskog gradiva. U: Hrvatski filmski ljetopis 26 (2001), str. 132-151.
7. Kukuljica, M. Identifikacija filmskog gradiva. U: Arhivski vjesnik 45 (2002), str. 115-135.

6. Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva

Sadržaj predmeta:
Materijali i sredstva za pisanje, vrste i karakteristike papira, pergamene i filmskog materijala, vrste i kemijska svojstva tinti, degeneracijski procesi i njihovi uzroci. Postupci i sredstva za ispitivanje materijala, kemijska i mikro­biološka analiza, dokumentiranje ispitivanja. Vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja gradiva na papiru, pergameni i filmu, utjecaj mikroklimatskih uvjeta na pojedine vrste materijala, prepoznavanje oštećenja i identificiranje uzroka. Postupci i sredstva za čišćenje gradiva na papiru i pergameni, pojedinačna i masovna dezinfekcija i dezinsekcija, konzerviranje i stabiliziranje stanja materijala. Tehnike i postupci restauriranja papira i pergamene, materijali i pomagala koji se koriste pri zahvatima. Tehnike i postupci uvezivanja, restauriranje uveza. Dokumentacija restauratorskih zahvata. Etika konzerviranja i restauriranja arhivskog gradiva.

Literatura:
1. Mikrobiološka destrukcija spomenika kulture. Zbornik radova. HRZ, Zagreb, 2000.
2. Doprinos laboratorijskih istraživanja u konzervatorsko-restauratorskim radovima. Zbornik radova. HRZ, Zagreb, 1999.
3. Adcock, E.P. IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom (prijevod s engleskog). Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb 2003.
4. Banik, G. Paper and Related materials. ICCROM SPC – Course, Rome, 1993.
5. Reed, R. Ancient Skins, Parchments and Leathers. Seminar Press, London and New York, 1972.
6. Florian, M.L.E. et al. The Conservation of Artifacts Made from Plant Materials. Second printing. GCI, 1992.
7. BS 4971: Part 1. Recommendations for Repair and Allied Processes for the Conservation of Documents. Part 1. Treatment of Sheets, Membranes and Seals. BSI. London, 1973.
8. BS 5454. Recommendations for storage and Exhibition of Archival Documents. BSI. London, 1989.
9. ISO 9706: 1994 Information and documentation – Paper for documents – Requirements for permanence
10. Proceedings of Conservation in Archives: International Symposium, Ottawa, Canada, May 10-12, 1988. ICA, Paris 1989.
11. Preservation of Library and Archival Materials: A Manual. Third Edition. NDCC. Andover, MA, 1999.
12. Buchanan, S.A.: Disaster Planning Preparedness and Recovery for Libraries and Archives. RAMP Publication PGI-88/WS/6. Paris, 1988.
13. Buchmann, W. Preservation: Buildings and Equipment. U: Janus 12 (1998), str. 49-62.
14. Weber, H. Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen. Stuttgart, 1997.
15. Middleton, B.C. The Restoration of Leather Bindings. Chicago, 1979.

7. Povijest institucija na hrvatskom području

Sadržaj predmeta:

Ustroj i djelovanje institucija srednjovjekovne Hrvatske: središnja vlast, županije, gradovi i općine, vjerske ustanove, vlastelinstva.
Institucije Ugarskog kraljevstva do 1526., institucije Mletačke Republike, središnje institucije Habsburške Monarhije 1526.-1918., hrvatske zemlje pod turskom upravom. Ustroj uprave na području Vojne krajine, institucije u Istri i Rijeci do 1918. Reforme Marije Terezije i Josipa II, Ilirske provincije i francuska uprava, austrijska uprava u Dalmaciji, ustroj javne uprave 1848.-1850., ustroj javne uprave 1850-1861., državna uprava 1861.-1869., državna uprava na temelju Nagodbe (1869.-1918.), pravosuđe 1848.-1918. Upravna i teritorijalna organizacija Kraljevine SHS/Kraljevine Jugoslavije (ustanove središnje vlasti, organizacija i nadležnosti oblasti, banovina, kotara i gradova), ustroj pravosuđa, školski sustav, vojska, gospodarstvo. Istra, Rijeka i Zadar pod talijanskom upravom.
Upravna i teritorijalna organizacija NDH, pravosuđe, javne službe, vojska i školstvo u NDH, postrojbe i ustanove stranih sila na hrvatskome području za vrijeme 2. svjetskog rata, ustroj i djelovanje partizanskih civilnih i vojnih organa vlasti. Upravni i teritorijalni ustroj Hrvatske u razdoblju socijalizma, ustroj i nadležnosti saveznih tijela i ustanova, republička tijela uprave i javne ustanove, lokalna samouprava, pravosudni sustav, obrazovni sustav, reforme političkog i gospodarskog sustava, društveno-političke organizacije. Upravni i teritorijalni ustroj Hrvatske po osamostaljenju, ustroj i nadležnosti tijela državne uprave i lokalne uprave i samouprave.

Literatura:
1. Beuc, I. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Zagreb, 1985.
2. Dabinović, A. Hrvatska državna i pravna povijest, Zagreb 1990.
3. Horvat, M., Bastaić, K., Sirotković, H. Rječnik historije države i prava, Zagreb 1968.
4. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst – »Narodne novine« broj 41/01 i 55/01).
5. Zakon o lokalnoj i područnoj (re­gionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01).

8. Pomoćne povijesne znanosti

Sadržaj predmeta:
Osnove latinske paleografije: materijali i sredstva za pisanje, vrste pisama na području Hrvatske, čitanje i transkripcija tekstova pisanih različitim tipovima latiničnog pisma. Diplomatika: osnove diplomatike, vrste i tradicija isprave, vanj­ska i unutarnja obilježja isprave. Kronologija: računanje vremena, era, godina, početak godine, kon­trolni dijelovi datuma, mjeseci u godini, dani u tjednu, pomične i nepomične svetkovine, dijelovi dana. Heraldika: pojava i razvoj grbova, vrste grbova, podjela grbova, dijelovi grbova, opisivanje grbova, grbovi na području Hrvatske. Sfragistika: pečati u povijesti, značenje, oblici i primjena, vrste pečata, materijal pečata, oblici pečata, način pečaćenja. Povijesna metrologija: mjere za dužinu, mjere za površinu, mjere za obujam, šuplje mjere, mjere za težinu, sustavi novčanih jedinica, europski metrički sustavi i njihova nazočnost na hrvatskome prostoru.

Literatura:
1. Stipišić, J. Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Školska knjiga, Zagreb 1991.
2. Antoljak, S. Pomoćne istorijske nauke. Historijski arhiv, Kraljevo 1971.
3. Cappelli, A. Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo dal principio dellžera christiana ai nostri giorni. Hoepli, Milano 1998. (7. izd.)
4. Grotefend, H. Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hahnische Buchhandlung, Hannover 1982. (12. izd.)
5. Gulin, A. Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika. Golden marketing, Zagreb 1998.
6. Herkov, Z. Naše stare mjere i utezi. Uvod u teoriju povijesne metrologije i njezina praktična primjena pri proučavanju naše gospodarske povijesti. Školska knjiga, Zagreb 1973.
7. Kren, T. Svjetski kalendar i kršćanska era. HKD Sv. Jeronima, Zagreb 2000.
8. Zmajić, B. Heraldika, sfragistika, genealogija. Školska knjiga, Zagreb 1971. (2. izd)
9. Zmajić, B. Heraldika, sfragistika, genealogija, veksikologija, rječnik heraldičkog nazivlja. Golden marketing, Zagreb 1996.
10. Smičiklas, T. Predgovor, u: Diplomatički zbornik kra­ljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, sv. II, listine XII. vijeka (1101-1200). JAZU, Zagreb 1904.

9. Upravljanje elektroničkim dokumentima

Sadržaj predmeta:
Funkcije sustava za upravljanje dokumentima i njegova integracija u informacijski sustav organizacije, funkcionalni zahtjevi i standardi u upravljanju elektroničkim dokumentima. Document management tehnologije i aplikacije, upravljanje zna­njem u organizacijama, modeliranje i upravljanje sadržajem informacijskih sustava, baze znanja i baze dokumenata, Internet/Intranet tehnologije u upravljanju dokumentima. Jezici za označavanje i strukturiranje dokumenata i informacijskih izvora, sheme metapodataka u upravljanju dokumentima i spisima. Svojstva elektroničkih dokumenata, ovisnost o softveru i hardveru, fizička i logička struktura elektroničkih dokumenata, integritet i vjerodostojnost elektroničkih dokumenata, sigurnost i zaštita podataka.
Životni ciklus dokumenta, koncepti trajne zaštite i čuvanja elek­troničkih dokumenata. Indeksiranje, organizacija i on-line pretraživanje, napredne tehnike pretraživanja elektroničkih informacijskih izvora.

Literatura:

1. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima: specifikacija MoReq (prijevod s engleskog jezika). Hrvat­ski državni arhiv, Zagreb, 2003.
2. Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta (prijevod s engleskog). Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1999.
3. Bearman, D. Electronic Evidence: Strategies for Managing Records in Contemporary Organizations. Pittsburgh 1994.
4. Kalakota, R. E-poslovanje (prijevod s engleskog). Zagreb, 2002.
5. ISO 14721:2003 Space data and information transfer sys­tems – Open archival information system – Reference model
6. HRN ISO 15489 – Dokumentacija i informacije – Uprav­ljanje spisima

10. Zaštita i obrada elektroničkih zapisa

Sadržaj predmeta:
Formati i strukture elektroničkih zapisa (tekst, slika, baze podataka, video i audio formati, multimedija), standardi kodiranja i strukturiranja digitalnih podataka. Mediji za pohranu elektroničkih zapisa, tehnike i postupci za provjeru integriteta. Formati za razmjenu podataka, sheme metapodataka u zaštiti i obradi elektroničkih zapisa. Postupci konverzije i migracije podataka, digitalizacija. Sigurnost računalnih sustava i elektroničkih podataka.

Literatura:
1. Smjernice za korištenje elektroničkih informacija: kako postupati sa strojno čitljivim podacima i elektroničkim dokumentima (prijevod s engleskoga). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1999.
2. Elektronički zapisi: Priručnik (prijevod s francuskog). Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003.
3. Guidelines for the preservation of digital heritage. UNESCO, Paris, 2003. Dostupno na: www.unesco.org/webworld/mdm
4. Public Record Office. Guidelines for Management, Ap­prai­sal and Preservation of Electronic Records. Dostupno na: http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/erecords/guidelines/default.htm
5. Byers, F.R. Care and Handling of CDs and DVDs: A Guide for Librarians and Archivists. CLIR, NIST, 2003. Dostupno na adresi: http://www.clir.org/pubs/reports/pub121/pub121.pdf

II. Zvanje višeg arhivskog tehničara i specijalnosti u zvanju višeg arhivskog tehničara

1. Arhivistika
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Arhivistika za zvanje arhivista.

2. Osnove spisovodstva

Sadržaj predmeta:
Zakonski propisi i norme u uredskom poslovanju u Republici Hrvatskoj, međunarodne norme u spisovodstvu. Vrste i osobine spisa, oblikovanje, označavanje, obrada i koriš­tenje dokumenata i spisa. Spisovodstvene i uredske evidencije, organizacija, opis i indeksiranje spisa i dokumenata. Rukovanje spisima u obradi, tehničko opremanje, odlaganje i zaštita spisa, vrednovanje i izlučivanje spisa, izrada popisa s rokovima čuvanja, predaja spisa arhivu. Klasifikacijski plan spisa, svrha, struktura i način izrade klasifikacijskog plana spisa, primjena klasifikacijskog plana u organizaciji, vrednovanju i pretraživanju spisa.

Literatura:
1. HRN ISO 15489 – Dokumentacija i informacije – Upravljanje spisima
2. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 38/87, 42/88)
3. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 49/87, 38/88)
4. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88)
5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02)
6. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)
7. Duranti, L. Arhivski zapisi: teorija i praksa. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2000.

3. Strani jezik
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Strani jezik za zvanje arhivista.

4. Filmska tehnologija
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Filmska tehnologija za zvanje arhivista.

5. Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva za zvanje arhivista.

6. Fotografija i mikrografija

Sadržaj predmeta:
Fotografske tehnike i postupci, vrste, namjena i građa fotograf­skih uređaja. Fotografsko snimanje, čimbenici koji utječu na parametre i kvalitetu snimka, podešavanje parametara snimanja. Vrste i svojstva fotografskog materijala, razvijanje, kopiranje i obrada fotografskog materijala, oprema i tehnološki postupci u fotografskom laboratoriju. Mikrografske tehnike i postupci, mikrografsko snimanje i obrada snimljenog materijala, priprema gradiva za mikrografsko snima­nje, međunarodne norme u mikrografiji. Zaštita i čuvanje fotografskog i mikrografskog materijala, uvjeti čuvanja, vrste i izvori oštećivanja i propadanja. Digitalizacija i digitalna obrada slika, uređaji za digitalizaciju, pos­tupak digitalizacije, svojstva i osnovni parametri digitalne sli­ke, alati i postupci za obradu digitalne slike.

Literatura:
1. Fizi, M. Fotografija. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1982.
2. Hedgecoe, J. Fotopriručnik o fotografskim tehnikama, postupcima izrade i opreme. Mladost, Zagreb, 1982.
3. Perić, M. Suvremena kolor fotografija. Narodna tehnika, Zagreb, 1992.
4. Bergstein, A. Kapustić, S. Mikrografija. Samobor, 1989.
5. Justrel, B. Roper, M. White, H.J. Upute za zaštitu mikrooblika (prijevod s engleskoga). Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 1998.
6. Ang, T. Digitalna fotografija. Znanje, Zagreb, 2003.
7. Vlašić, Kristan. Priručnik o skeniranju – tehnike i trikovi. Kristal, Zagreb, 2000.
8. Ritzenthaler, M.L. et al. Administration of Photographic Collections, Archives & Manuscripts. SAA Basic Manual Series. 4th Printing. Chicago, 1994.
9. Manual of Archival Reprography. ICA. K.G.Saur, München, New York, London, Paris, 1989.
10. Dörr, M., Weber, H. Digitalna obrada podataka u funkciji zaštite arhivskih fondova? U: Arhivski vjesnik 43 (2000), str. 91-107.

7. Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Zaštita i obrada elektroničkih zapisa za zvanje arhivista.

III. Zvanje arhivskog tehničara i specijalnosti u zvanju arhivskog tehničara

1. Osnove arhivistike

Sadržaj predmeta:
Predmet i zadaća arhivistike, pojam i definicija arhiva, povijest i razvitak arhivske službe u svijetu, vrste arhiva, među­narodne organizacije i udruge na području arhivske djelatnosti, povijesni razvitak i ustroj arhivske službe u Republici Hrvatskoj. Zadaće i nadležnosti arhiva, arhivi i javna uprava, arhivi kao javne ustanove na području kulture, organizacija rada u arhivima, stručni poslovi u arhivu. Arhivska terminologija, pojam, obilježja i struktura arhivskog gradiva, arhivski fond i zbirka, osnovna arhivistička načela i koncepti (provenijencija, pertinencija, organski rast, prvobitni red), vjerodostojnost i autentičnost dokumenta, životni ciklus dokumenta. Osnove vrednovanja arhivskog gradiva, sređivanje i opis arhivskog gradiva, vrste, sadržaj i struktura obavijesnih pomagala. Dostupnost i korištenje arhivskog gradiva, pravo na pristup informacijama, zaštita vlasničkih prava, zaštita privatnosti, rad s korisnicima.

Literatura:
1. Priručnik iz arhivistike. Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Zagreb, 1977.
2. ISAD(G). Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2001.
3. ISAAR(CPF). Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji. Hrvat­ski državni arhiv, Zagreb, 1999.
4. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/97, 64/00)
5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlu­čiva­nja arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 90/02)
6. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)
7. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (»Narodne novine« broj 67/99)
8. Pravilnik o evidencijama u arhivima (»Narodne novine« broj 90/02)

2. Osnove spisovodstva
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Osnove spisovodstva za zvanje višeg arhivskog tehničara.

3. Filmska tehnologija
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Filmska tehnologija za zvanje arhivista.

4. Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Restauracija i konzervacija arhivskog gradiva za zvanje arhivista.

6. Fotografija i mikrografija
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Fotografija i mikrografija za zvanje višeg arhivskog tehničara.

7. Zaštita i obrada elektroničkih zapisa
Predmet se polaže prema programu i sadržaju predmeta Zaštita i obrada elektroničkih zapisa za zvanje arhivista.