D.3. Dopunsko obrazovanje

Skupina D.3. sadrži 21 fond školskih ustanova nastalih u svrhu dopunskog obrazovanja, odnosno stručno-produžnih škola (Kustošija, Stenjevec, "Autoremont" Dubrava, Draškovićeva ulica, Gornji grad, Grafička škola, Harambašićeva ulica, Ivkančeva ulica, Kaptol, Krajiška ulica, Lašćina, Nova cesta, Savska cesta, Sveti Duh), fondove poljoprivrednih škola u Donjoj Stubici, Golubovcu i Božjakovini, fondove dviju dvorazrednih trgovačkih škola (Državna i Njemačka), fond Škole kulturno-prosvjetnih društava za grad Zagreb i fond Domaćinske škole Novi Dvori. (M.T., B.M.)