HR-DAZG-1089 Kraljevski kotarski porezni ured u Zagrebu

nedjelja, 26. listopad 2008 22:58

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1089

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1894./1918.

KOLIČINA GRADIVA: 38 knj., 41 kut. (6,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond većinom sadrži razne poreske evidencije: aktivne glavne knjige sirotinjskog pologa kraljevskih kotarskih sudova Zagreb II. - Vanjski kotar, Dugo Selo, Samobor, kazalo sudbenih pologa Kraljevskog kotarskog suda Dugo Selo, glavnu knjigu dohodarine i poreza na mirovinu, glavnu knjigu vojno-opskrbne takse, likvidacione knjige pravnih pristojbi, svotnik neposrednih pristojbi, blagajničke dnevnike i iskaze efekata dnevnika jamčevine.

SERIJE U FONDU:

1. Urudžbeni zapisnik s kazalom, 1915., 1 knj.

2. Glavna knjiga vojno-opskrbne takse, 1918., 1 knj.

3. Likvidacione knjige, 1908./1918., 32 knj.

4. Blagajnička dokumentacija, 1909./1918.,  1 knj.

5. Knjiga pologa, 1894./1918., 3 knj.

6. Naplate takse, 1908./1918., 41 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Iako je gradivo fonda dosta necjelovito sačuvano, na osnovu njega može se rekonstruirati nadležnost i način rada Poreznog ureda, te se može istraživati novija povijest prikupljanja poreza na području kotara Zagreb. Među spisima koje prate evidencijske knjige nalaze se mnogobrojni ugovori o raznim pravnim poslovima i ostavinski predmeti na kotarskim sudovima Zagreb II., Dugo Selo i Samobor. Osim toga, važne su i likvidacione knjige koje sadrže podatke o dioničkim društvima i osiguravajućim društvima kod Kotarskog poreznog ureda.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: KRALJEVSKI KOTARSKI POREZNI URED U ZAGREBU

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1851. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevski porezni ured u Zagrebu, 1928.

Poreska uprava za srez Zagreb, 1929. - 1941.

Porezni ured za kotar Zagreb, 1941. – 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Nakon što je Hrvatsko-slavonskom financijalnom ravnateljstvu 1850. podređena i Hrvatskoslavonska direkcija poreza, poreski inspektori djelovali su kao područni organi Porezne direkcije na području županija, a u kotarima su kotarski porezni uredi brinuli o individualnom oporezivanju u oblasti direktnih poreza. Kotarski uredi su za vrijeme Bachova apsolutizma bili financijalna vlast u poreznim poslovima i nadzorna vlast za porezne urede na svom području.

Kraljevski porezni uredi su nakon donošenja zak. čl. XVIII. iz 1889. djelovali prvenstveno kao državne blagajne svih izvora državne uprave za priznavanje i izdavanje, rukovodili su financijalnim polozima i erarskim globama i bili su okružna skladišta biljega. U njihovoj nadležnosti bila su knjiženja i očevidnosti naposrednih poreza prema općinama, preuzimanje državnih daća neposredno (od veleposjednika) i posredno (od općina), rukovanje, preuzimanje i pohranjivanje novca, vrijednosti i materijala (depozit jamčevina). Takvo je stanje ostalo do 1919. 

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-18  Porezna uprava kotara Zagreb

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-84  Financijalno ravnateljstvo u Zagrebu

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: 

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 938.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Čengić, Dubravka: Porezna služba u gradu Zagrebu 1850.-1945. godine. Arhivski vjesnik. 39. Zagreb,1996., 139-156.

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj. Zagreb, 1969.

Žigrović - Pretočki, Ivan pl.: Upravno pravo kraljevina Hrvatske i Slavonije s obzirom na ustav. Bjelovar, 1911.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1899.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Financijalni vjesnik za Hrvatsku i Slavoniju. Zagreb, 1889. - 1942.

Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik prebivališta Savske banovine. Zagreb, 1937.

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

 

(K.H.)

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:18