HR-DAZG-1109 Gradečki ceh postolara

četvrtak, 30. listopad 2008 17:19

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1109

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1710./1872. [1873./1881.]

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži cehovska pravila, brojnu dokumentaciju o djetićima (njihovi naukovni listovi, svjedodžbe, otpusnice i putne knjige), majstorske obrtnice, ugovor o liječenju članova ceha, jednu oporuku, zapisnik s jedne cehovske skupštine, razne dopise i molbe u svezi sa zaštitom prava obrta i prodaje), raznu cehovsku blagajničku dokumentaciju i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1710./1881., 98 kom.

2. Cehovski zapisnici, 1872./1879., 11 kom.

3. Spisi, 1772./1874., 60 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor pri istraživanju povijesti postolarskog obrta na zagrebačkom području.

JEZIK U GRADIVU: njemački, hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh postolara

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1466. – 1872.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Czeh (ceha, caeha) sutorum, 15. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Bratovština postolara spominje se prvi put 1377. U udruženju su većinom bili obrtnici njemačke narodnosti, pa se podgrađe koje su nastavali nazivalo Njemačka ili Šoštarska ves. Između 1384. i 1440. među obrtnicima bilo je 38 postolara.

U vrijeme boravka kralja Matije Korvina u Zagrebu 1466., postolari su dobili cehovska privilegije. Te privilegije potvrdili su im: ban Ivaniš Korvin 1504., Ludovik II. 1523., Ferdinand I. 1561., Rudolf II. 1579. i Ferdinand II. 1626. Franjo I. je 1818. dodijelio nove privilegije gradečkom postolarskom cehu.

Krajem 18. i u prvoj polovini 19. stoljeća postolari su se dijelili na "njemačke" i "hrvatske", prema vrsti robe koju su izrađivali.

U gradečkim spisima postolari se spominju u raznim parnicama, radi imovine i nasljedstva ili u sudskim sporovima. Spor u vezi s diobom dohotka postolarskog ceha vodio se 1688., vjerojatno i 1768.

Gradečki postolarski ceh imao je svoju djetićku organizaciju i svoj oltar u župnoj crkvi sv. Marka. Ukinut je 1872.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1117Kaptolski ceh postolara

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-629 Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi., inv. br. 18892

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 63, 1336, 1954, 3249

Nadbiskupijski arhiv: Litterae caehales

Mađarski državni arhiv: sign. DL 45220

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 27, 28, 82, 83.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:50