HR-DAZG-1112 Gradečki ceh trgovaca

četvrtak, 30. listopad 2008 17:11

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1112

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1699./1811.

KOLIČINA GRADIVA: 3 kom.

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži odluku Čazmanskog kaptola o poziciji trgovaca u svakogodišnjoj Tijelovskoj procesiji, vladarsku naredbu kojom se stranim trgovcima zabranjuje prodaja robe izvan sajmova te prijepis zapisnika rasprave održane u Magistratu povodom izmjena privilegija koje je cehu trgovaca dodijelio Leopold 1675.

SERIJE U FONDU:

1. Isprave, 1699., 1781., 2 kom.

2. Zapisnici, 1811., 1 kom.

VALORIZACIJA FONDA: 4

Fond može poslužiti kao dopunski izvor pri istraživanju povijesti zagrebačke trgovine. Vrijednost fonda umanjena je njegovom vrlo velikom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, latinski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradečki ceh trgovaca

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1698. – 1892.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Gremialium mercatorum, 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Leopold II. izdao je privilegije cehu trgovaca 19. veljače 1698. Protiv osnutka ceha uložilo je prosvjed sedam gradečkih cehova, krojački, bravarski, remenarski, gumbarski, čizmarski, postolarski i tkalački, pa je gradska uprava donijela dodatne propise prema kojima se trgovci moraju brinuti o dobroj opskrbi da ne bi bilo nestašice.

Kraljevinska konferencija na sjednici od 3. travnja 1698. zaključila je da privilegija trgovačkog ceha nije nikad bila predložena Saboru, da je Sabor nije prihvatio i da trgovci nastoje isključiti svoje sugrađane iz trgovanja. Konferencija je odlučila da se građanima mora vratiti pravo slobodne prodaje robe dok Sabor ne odluči drugačije.

Ipak, već 1699. su gradečki trgovci uspjeli od Leopolda I. dobiti novu ispravu kojom vladar nalaže gradečkom Magistratu da dopusti djelovanje trgovačkog ceha na temelju ranije izdanih privilegija. Gradska uprava je 16. travnja 1699. odobrila osnutak ceha trgovaca, ali su ostali obrtnici pokrenuli tužbu protiv gradske uprave. Magistrat je odbacio tu tužbu 16. lipnja 1699.

Trgovački ceh nije ni u 18. stoljeću djelovao kao udruženje. Trgovci su se 1747. obratili Mariji Tereziji s molbom da odredi provedbu privilegija kralja Leopolda I. Sabor je u vezi s kraljičinim otpisom zatražio mišljenje gradečkog Magistrata, koji je stavio niz primjedaba. Gradečki magistrat je 1749. izradio nacrt novog privilegija za udruženje (pro Societate) zagrebačkih trgovaca, koje nisu nikad prihvaćene. Kraljevsko vijeće za Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju je 1768. od Magistrata zatražilo reviziju cehovskih povlastica i prijedlog za osnivanje novih cehova. Iako je gradska uprava predložila osnivanje ceha trgovaca u koji bi se uz gradečke trgovce udružili i kaptolski trgovci te četiri slikara i dvojica knjigoveža, ceh nije osnovan.

Nakon usvajanja Općeg cehovskog reda 1813., trgovci su se uspješno prilagodili novim ekonomskim uvjetima. Godine 1833. zagrebački trgovci Franjo Kann, Pavao Hatz i Anastas Popović pokrenuli su osnivanje zbora (gremija) zagrebačkih trgovaca. Privilegije im je izdao Ferdinand I. 1835. Unatoč brojnim nastojanjima gradečkih trgovaca, oni nisu nikad uspjeli organizirati se kao cehovska udruga. Prva pravno utemeljena stručna trgovačka organizacija stvara se tek 1835. u vidu Trgovačkog zbora. Po svojoj unutarnjoj organizaciji, školovanju trgovačkih pomoćnika i humanitarnoj pomoći udovicama, bolesnima i siromašnim članovima, Zbor je bio blizak cehovskoj organizaciji obrtnika. Ipak, od nje se razlikuje uspješnom djelatnošću i poslovanjem, čime je postao začetnikom Trgovačko–obrtničke komore, Trgovačke sborne učionice i Prve hrvatske štedionice.

Na početku djelovanja zbor se sastojao od 33 člana, 1861. od 60, a 1886. od 130 članova. Zbor je prestao djelovati 1892.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-1 Poglavarstvo sl. i kralj. grada Zagreba.
Upravna djelatnost Poglavarstva (Upravni spisi iz 1792. god., Protocollum fassionum 1693. - 1714., str. 328. - 339.,
Protocollum restaurationum, contradictionum et statutorum 1616. - 1742., Diplomata, fasc. XVIII, god. 1699.)

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi., Acta congregationum generalium. Fasc. XXIX, br. 81/1749.

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi., inv. br. 1082

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba., inv. br. 1953, 2039, 4738, 4706, 3394, 1488, 1269

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991.

Herkov, Zlatko: Povijest zagrebačke trgovine. Zagreb, 1987.

Tkalčić, Ivan Krstitelj: Povijesni spomenici grada Zagreba. Obrt i trgovina. III. Zagreb, 1896.,
XXXI. - XXXV.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:48