HR-DAZG-1181 Ured za kolonizaciju Zagreb

ponedjeljak, 27. listopad 2008 13:0

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1181

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1920. / 1940.] 1941. – 1945. [1946. / 1948.] 

KOLIČINA GRADIVA: 6 knj., 44 kut. (4,6 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U fondu su nalaze registraturna pomagala: kazalo iz 1942.-1943. te urudžbeni zapisnik iz 1943. Povjerljivi spisi se većinom odnose na imenovanja, razrješenja, promaknuća i ocjenjivanja činovnika, utvrđivanje rasne pripadnosti službenika i slično. Dio spisa odnosi se i na razne upute i rješenja o djelatnosti zavoda, ureda i povjereništava za kolonizaciju.

Sačuvan je i veći broj općih spisa, među kojima se nalaze molbe i odluke u vezi kupoprodaje i dodjele agrarnog zemljišta, rješenja o uvođenju u posjed agrarne zemlje, odobrenja agrarnih ugovora, iskazi agrarnih interesenata kojima je podijeljeno agrarno zemljište te individualni iskazi agrarne diobe na posjedu kneza Thurn-Taxis u Oborovu (popis parcela i novih vlasnika). Sačuvane su i molbe za reviziju agrarne reforme, molbe za dozvolu brisanja tereta na zemljišta, žalbe na odluke Ureda za kolonizaciju, okružnice, izvještaji o stanju izbjeglih kolonista po kotarima i drugo. Osim toga fond sadrži i spise Komisije za likvidaciju agrarne reforme (odluke o eksproprijaciji veleposjeda, popisi posjeda preseljenih Mađara i Nijemaca po kotarima, odluke o podržavljenju imetka, odluke o izvlašćenju imetka osoba koje su napustile NDH ili remete mir, dokumentacija o izbjeglicama iz Grubišnog Polja, podaci o veleposjedima, popisi i molbe agrarnih interesenata za nadiobu zemljišta na veleposjedima:"Jugoforest", "Erdödy", "Nadarbina nadbiskupije zagrebačke" i drugima, popis žitelja kojima je oduzeta zemlja za aerodrom Ježdovec i vojna uzletišta, iskazi ratne štete, Knjiga zakupa i drugo gradivo).

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala, 1942. - 1948., 5 knj.

2. Povjerljivi spisi, 1941. – 1944., 1 kut.

3. Opći spisi, 1941. - 1945., 34 kut.

4. Eksproprijacija i kolonizacija posjeda, 1920. / 1945., 1 knj., 9 kut.

VALORIZACIJA FONDA:2

Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje politike raseljavanja stanovništva na području sjeverozapadne Hrvatske za vrijeme postojanja NDH i kao izvor za istraživanje tamošnje ekonomske i socijalne povijesti. U gradivu se mogu naći i podaci o promjenama imovnog stanja pojedinaca.  

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Ured za kolonizaciju u Zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1941. - 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: -

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Uredi za kolonizaciju bili su pomoćni i izvršni organi Zavoda za kolonizaciju, koji je osnovan u Zagrebu početkom svibnja 1941. Prema Zakonskoj odredbi, Zavod je samostalni pravni subjekt javnopravnog značaja, kojeg nadzire ministar udružbe, kasnije ministar seljačkog posjeda. Zavod se brinuo o poslovima kolonizacije i agrarne reforme sa svrhom uređenja seljačkog posjeda. Osnovni zemljišni fond te agrarne reforme i kolonizacije činila su zemljišta oduzeta od srpskog stanovništva. Zavod za kolonizaciju prazna je imanja ponajviše dodjeljivao seljacima iz Zagorja, Prigorja, Podravine, a zatim iz Primorja, Dalmacije i Hercegovine. Većina naseljavanja obavljena je do kraja 1941. Zavod je imao pravo osnivati i uređivati djelokrug ureda, podružnica i ispostava te postavljati povjerenike.

Uredi za kolonizaciju bili su pomoćni i izvršni organi Zavoda za kolonizaciju, a nadzorni organi podređenih povjereništava. Urede je osnivao upravitelj Zavoda za kolonizaciju prema ukazanoj potrebi. Njihov broj se mijenjao zbog ratnih prilika. Tako su 1943. postojali uredi za kolonizaciju u Banja Luci, Gospiću, Mostaru, Omišu, Osijeku, Petrinji, Sarajevu, Tuzli i Varaždinu. Iz gradiva je vidljivo da su 1944. postojali i uredi za kolonizaciju u Derventi, Sisku, Splitu i Zagrebu. Područja ureda Gospić i Petrinja u agrarno-pravnim poslovima bila su pod nadležnošću Ureda za kolonizaciju u Zagrebu. Organizacija ureda nije bila strogo određena, u pravilu je bilo osam odsjeka: opći, za agrarnu reformu, za preuzete i pribavljene posjede, gospodarski, za kolonizaciju, mjernički, riznički i za međudržavna preseljenja.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-34  Okružni narodni odbor Zagreb.Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-173  Komisija za izvršenje Zakona o likvidaciji agrarne reforme

HR-HDA-246  Zavod za kolonizaciju NDH

HR-HDA-247  Zavod za kolonizaciju NDH. Likvidacija agrarne reforme na veleposjedima ("Veleposjedi")

HR-HDA-1076  Ured za podržavljeni imetak. Ministarstvo Državne riznice

HR-HDA-267  Ured za kolonizaciju Osijek

HR-HDA-269  Ured za kolonizaciju Hrvatska Mitrovica

HR-HDA-1167  Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Narodne republike Hrvatske

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 941.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Maticka, Marijan: Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1945. - 1948. Zagreb, 1990.

ostala BIBLIOGRAFIJA:

Balta, Ivan: Kolonizacija u Slavoniji od početka XX. stoljeća s posebnim osvrtom na razdoblje 1941.-1945. godine. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 43. Zadar, 2001., 459-478.

relevantni pravni propisi:

Naredba o preinakama i nadopunama pravilnika o ustrojstvu i postupku zavoda za kolonizaciju od 12. svibnja 1941. NDH - Zakoni, zakonske odredbe i naredbe. XII. Zagreb, 1942., 274-277.

Pravilnik o ustrojstvu i postupku zavoda za kolonizaciju. NDH - Zakoni, zakonske odredbe i naredbe. I. Zagreb, 1941,. 239-248.

Zakonska odredba o osnivanju Zavoda za kolonizaciju. NDH - Zakoni, zakonske odredbe i naredbe. I. Zagreb, 1941., 158.

(K. H.)

 

 

Ažurirano četvrtak, 1. veljača 2024 13:13