HR-DAZG-1240 Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko

utorak, 14. rujan 2010 15:6

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1240

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1889./1955.

KOLIČINA GRADIVA: 9 kut. (0,9 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

U gradivu se nalazi Knjiga skupštinskih i sjedničkih zaključaka DVD-a Jastrebarsko, zapisnici skupština Društva, popisi članova, izvješća o radu, dopisi upućeni DVD-u i poslani od strane DVD-a, pozivnice, izdatnice, računi, namire, poštanske predatnice, potvrde, iskazi dohodaka, okružnice, upute za vježbe štrcaljkom i ostale vježbe, pravila i upute za osnivanje vatrogasnih četa, primjerci časopisa "Vatrogasni vjesnik" i drugo gradivo. Osim toga, fond sadrži i Izvješće DVD-a u Zagrebu za 1912. godinu.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici skupština DVD Jastrebarsko, 1889. - 1925., 0,2 kut.

2. Dopisi, izvješća, okružnice, računi, 1889./1944., 8 kut.

3. Ostalo, 1897. – 1955., 0,8 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje povijesti razvoja vatrogastva na području Jastrebarskog te kao dopunski izvor za proučavanje lokalne društvene povijesti.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Jastrebarsko

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1889. -

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko, 1889. -

Vatrogasna četa Jastrebarsko, 1936.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko osnovano je 22. lipnja 1889. godine, međutim, postoje podaci o tome da je DVD Jastrebarsko osnovano već 1884. godine.

Dana 30. lipnja 1889. godine u vijećnici Trgovišta Jastrebarsko održan je sastanak Osnivačkog odbora DVD–a Jastrebarsko te je tada izabran Privremeni odbor od 19 članova.

Glavni inicijator osnivanja Društva najvjerojatnije je bio trgovišni bilježnik i posjednik Stjepan Valenteković.

Privremeni odbor sastao se u srpnju 1889. i izabrao privremeno članstvo. Za privremenog vojvodu izabran je Metel Peklić, za privremenog podvojvodu Antun Sandri, za privremenog blagajnika Antun Bival, a za privremenog tajnika Stjepan Valenteković.

Dana 14. srpnja 1889. održana je Glavna skupština DVD-a, koja je jednoglasno prihvatila i odobrila društvena pravila. Dana 22. rujna 1889. održana je Glavna skupština izvršujućih članova DVD-a. Taj se datum također smatra danom osnutka DVD Jastrebarsko. Tada su izabrani časnici za svaki pojedini odjel. Društvo je do kraja godine nastavilo s konsolidacijom članstva i nabavom opreme. Iste se godine učlanilo u Zajednicu hrv. slav. dobrovoljnih vatrogasnih društava. Pravila Društva bila su odobrena 21. kolovoza 1893. Pravila određuju da je svrha Društva obrana života i imetka stanovnika trgovišta Jastrebarsko, a po mogućnosti i obližnje okolice, od požara. Prema Pravilima, Društvo se sastoji od izvršujućih članova (gasilaca), pričuvnika, začasnih članova, utemeljiteljnih članova i podupirajućih članova. Društvom upravlja Upravljajući odbor koji se sastojao od vojvode, podvojvode, tajnika, blagajnika, 4 odjelne vođe, dva člana gasilačkog zbora, dva člana utemeljitelja, začasnih i podupirajućih članova te nadzornika vatrogasnog spremišta.

Uz održavanje sjednica i gašenje požara, članovi DVD-a organizirali su plesove, zabave i izlete te održavali društvene vježbe. Godine 1892. podigli su vatrogasni toranj koji se do 1908. nalazio na Sajmištu, a tada je premješten u dvorište trgovišne vijećnice, gdje se i danas nalazi Vatrogasni dom. Društvo je imalo i svoju limenu glazbu koja je djelovala do 1900. godine. Vatrogasci su imali i svoju zastavu, na kojoj je bio jaskanski grb. Društvo je često "korporativno" sudjelovalo kod raznih svečanosti.

Vatrogasci Donje i Gornje Reke pripojili su se DVD–u Jastrebarsko 1909. godine kolektivno kao podružnica. U godini 1936. Društvo je imalo naziv "vatrogasna četa". Brojalo je 102 člana, od toga 9 časnika.

Danas je Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko dobrovoljna, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije. Društvo je pravna osoba, osnovano radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu. Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su predsjednik, Upravni odbor koji se sastoji od 15 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 9 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 5 članova.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-859 Obitelj Valenteković

HR-DAZG-1191 Trgovište Jastrebarsko

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-44 Poglavarstvo slobodnog i povlaštenog trgovišta Jastrebarsko

HR-HDA-945 Bilježnici kantona Jaska

HR-HDA-682 Vlastelinstvo Jastrebarsko

Gradski muzej Jastrebarsko:

(37.) Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko

(40.) Razni zapisi jastrebarskoga područja

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Škrabe, Nino [et al.]: Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko : 1889. - 1997. Jastrebarsko, 1997.

ostala BIBLIOGRAFIJA:

Potrebica, Filip [ur.]; Bakšić, Stjepan [et al.]: Jastrebarsko : 1249. - 1999. 750 godina grada. Jastrebarsko, 2001.

Deželić, Đuro Stjepan: Hrvatski vatrogasni zakon. Zagreb, 1907.

Deželić, Đuro Stjepan: Vatrogasni vježbovnik. Zagreb, 1895.

Deželić, Đuro Stjepan [et al.]: Vatrogasni propisnik za prokušavanje štrcaljke. Zagreb, 1894.

Deželić, Đuro Stjepan: Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce, Zagreb, 1890.

Deželić, Đuro Stjepan: Vatrogastvo naše prije vatrogasnih družtava. Dragoljub (kalendar). 23. Zagreb, 1886., 76-79.

(K.H.)

Ažurirano utorak, 31. siječanj 2023 11:39