HR-DAZG-1288 Trgovište Samobor

četvrtak, 14. siječanj 2016 15:3

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1288

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1918. - 1939.

KOLIČINA GRADIVA: 48 knjiga, 6 kutija, 1,4 d/m

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži opću dokumentaciju nastalu radom Trgovišta: opće spise i „Zapisnik vrhu na uručenje stiglih platežnih naloga za biljegovanje pravnih pristojbi“. Veliku cjelinu gradiva čini i financijska, računovodstvena i blagajnička dokumentacija: Glavne knjige k blagajničkim dnevnicima općine i Završe račune, Glavne knjige općinske potrošarine, poreza na vino i klaoničkih pristojbi, Glavne uplatne dnevnike za državne, zemaljske, općinske i mjesne daće, propisnike i plaćevnike općinskog nameta, dnevnike općinskih nameta, razne blagajničke dnevnike (Trgovišta, tuđeg i prolaznog novca, poreza na rakiju, prinosa za regulaciju potoka Gradna, za čuvara potoka Rakovica, za gradnju ubožnice, Uboške zaklade, Građevne zaklade, Zaklade Klementine Aschko preudate Milner, Školske zaklade, Veterinarske zaklade, Grobljanske zaklade, popračeničke naklade, otkupa javnih radnja, ubranih taksa prigodom održavanja zabava, vodovodne pristojbe, o rukovanju s marvinskim putnicama). U ovoj se cjelini nalaze i Glavničnik raznih zaklada Trgovišta, dokumentacija o osiguranju oranica i vinograda, glavna knjiga poreza na puške, popis dostalaca i livada i dr.

SERIJE U FONDU:

1. Opća dokumentacija, 1918.-1934., 1knj., 1 kut.

2. Finacije, računovodstvo i blagajna, 1918. - 1939., 47 knj., 5 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje lokalne gospodarske i socijalne povijesti na području Trgovišta Samobor tijekom međuratnog razdoblja. Dio financijske i računovodstvene dokumentacije može se koristiti za istraživanja stanovništva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA:AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1918. – 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor (Obćina slobodnog kraljevskog poveljnog Trgovišta Samobor), ? - ?

Upravna općina Samobor (Upravna obćina Samobor, Upravna općina slob. kr. pov. trgovišta Samobor), ? - ?

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Prema „Upravnom, sudskm i crkvenom razdijeljenju i imeniku prebivališta Savske Banovine“ iz 1937., Općina Samobor imala je 2.913 stanovnika. U Samoboru je bilo sjedište poglavarstva Trgovišta (Općine) Samobor, kao i Općine Podvrh, Sreskog načelstva Samobor, Sreskog suda Samobor, Porezne uprave Samobor i Odjeljka financijske kontrole Samobor. U Samoboru je postojala željeznička stanica, kupalište, sjedište rimokatoličke župe Samobor, kao i osnovna škola, stručno produžna (šegrtska) škola te privatna građanska škola M. Reizera.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1286 Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

HR-DAZG-1290 Trgovište Samobor

HR-DAZG-1178 Kotarska oblast Samobor (Sresko načelstvo Samobor)

HR-DAZG-9 Kotarska oblast Zagreb (Sresko načelstvo Zagreb)

HR-DAZG-13  Zadružni povjerenik Zagreb

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-103 Zagrebačka županija

HR-HDA–137  Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA–141  Zagrebačka oblast

HR-HDA–142   -   HR-HDA–151  Savska banovina

HR-HDA–157   -   HR-HDA–166  Banovina Hrvatska

Samoborski muzej

Zbirka Ivana Sudnika o povijesti Samobora

Franjevački samostan Samobor

Franjevački samostan Samobor

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 939.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969., 338–362, 371-403.

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Feletar, Dragutin (ur.), Buzjak, Nenad et al.: Samobor, zemljopisno – povijesna monografija, Samobor 2011.

Goldstein, Ivo i dr.: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave. Obzor – Spomen–knjiga 1860. - 1935. Zagreb, 1936.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1903.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. I. Zagreb, 1992., 55–68.

OSTALA BibLIOGRAFIJA

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

Upravno, sudsko i crkveno razdijeljenje i imenik prebivališta Savske Banovine. Zagreb, 1937.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Županijsko uređenje. Zagreb, 1980., 787–790.

(K.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 14. siječanj 2016 15:17