HR-DAZG-1290 Trgovište Samobor

četvrtak, 14. siječanj 2016 14:55

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1290

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1941. - 1943.

KOLIČINA GRADIVA: 1 knjiga, 1 kutija, 0,13 d/m

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži jednu knjigu kazala općih spisa iz 1943. godine i blagajničke priloge Upravne obćine sl. i kr. pov. trgovišta Samobora za godinu 1943.

Kazalo općih spisa sadrži kratki sadržaj svakog zavedenog općeg spisa koji je primljen ili poslan iz Trgovišta Samobor.Blagajnički prilozi sadrže iskaze isplaćenih uboških potpora s popisima osoba koje su ih primale, platežne iskaze beriva i iskaze naplaćenog službeničkog poreza s popisima općinskih službenika i njihovih zvanja i mjesečnih primanja, isplatnice zaposlenih težaka na radu Općine /Trgovišta, račune o dodjeli hrane za pritvorenike po ustaškoj nadzornoj službi Samobor, dopise u vezi naplate raznih davanja, naloge za isplatu, isplatnice za razne troškove Općine / Trgovišta, račune, namire i sl. U fondu se nalazi i Zapisnik procjene štete nakon bačene bombe 11. travnja 1941.

SERIJE U FONDU:

1. Opća dokumentacija, 1943., 1knj.

2. Blagajnička dokumentacija, 1942. - 1943., 0,9 kut.

3. Ostalo, 1941., 0,1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo, iako fragmentarno, može poslužiti kao izvor za ilustraciju Samobora u razdoblju Drugoga svjetskog rata.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA:AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1941. - 1945.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor (Obćina slobodnog kraljevskog poveljnog Trgovišta Samobor), ? - ?

Upravna općina Samobor (Upravna obćina Samobor, Upravna općina slob. kr. pov. trgovišta Samobor), ? - ?

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA: -

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1288 Trgovište Samobor

HR-DAZG-1180 Kotarska oblast Samobor

HR-DAZG-13 Zadružni povjerenik Zagreb

HR-DAZG-27 Zadružni povjerenik Zagreb

HR-DAZG-23 Kotarska oblast Zagreb

HR-DAZG-1207 Narodni odbor grada Samobor

HR-DAZG-1200 Narodni odbor kotara Samobor

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–137 Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA–141 Zagrebačka oblast

HR-HDA–142 - HR-HDA–151 Savska banovina

HR-HDA–157 - HR-HDA–166 Banovina Hrvatska

HR-HDA-1508 Velika župa Prigorje

Samoborski muzej

Zbirka Ivana Sudnika o povijesti Samobora

Franjevački samostan Samobor

Franjevački samostan Samobor

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 939.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969., 338–362, 371-403.

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Feletar, Dragutin (ur.), Buzjak, Nenad et al.: Samobor, zemljopisno – povijesna monografija, Samobor 2011.

Goldstein, Ivo i dr.: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave. Obzor – Spomen–knjiga 1860. - 1935. Zagreb, 1936.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1903.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. I. Zagreb, 1992., 55–68.

ostala BibLIOGRAFIJA

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

Upravno, sudsko i crkveno razdijeljenje i imenik prebivališta Savske Banovine. Zagreb, 1937.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Županijsko uređenje. Zagreb, 1980., 787–790.


(K.H.)

Ažurirano petak, 29. travanj 2016 9:0