HR-DAZG-763 Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova

petak, 31. listopad 2008 11:26

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-763

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1882./1950.

KOLIČINA GRADIVA: 56 knj., 3 kut. (1,2 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici tijela uprave u rasponu od 1882.-1949. i odobrena pravila Društva iz 1907., 1920. i 1924. Necjelovito je sačuvana dokumentacija o članstvu u rasponu od 1884.-1946. kao i opći spisi u rasponu od 1884.-1946.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1884. – 1949., 3 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1907./1924.

3. Članstvo, 1882. – 1933., 17 knj., 1 kut.

4. Opći spisi, 1884./1946., 2 knj.

5. Računska dokumentacija, 1887./1950., 34 knj., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti pokušaj samoorganiziranja uzajamne pripomoći članova glede socijalnog osiguranja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1881. – 1950.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Prvo hrvatsko društvo zidarskih, klesarskih, tesarskih i pokrivačkih obrtnika, 1881. – 1907.

Prvo zagrebačko društvo građevnog obrta za podupiranje bolesnih članova, 1907. – 1920.

Prvo hrvatsko građevno i obrtničko društvo za podupiranje bolesnih i nemoćnih članova sa sjedištem u Zagrebu, 1920. – 1950.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1881. po strukovnom načelu sa svrhom pripomoći bolesnim i nemoćnim članovima i potpore za pogrebe umrlih članova. Ukinuto je 1950.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 385.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 11:51