HR-DAZG-779 Zaštitnice djevojaka

petak, 31. listopad 2008 11:20

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-779

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1927./1947.

KOLIČINA GRADIVA: 13 knj., 2 kut. (0,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Sačuvani su zapisnici sastanaka tijela uprave u rasponu od 1927.-1946., pravila iz 1931., dokumentacija o članstvu u rasponu od 1934.-1943., opći spisi u rasponu od 1929.-1939. Od dokumentacije o radu Društva, sačuvane su evidencije o posjetima Domu u rasponu od 1932.-1947., dokumentacija o obnovi rada Društva u rasponu od 1945.-1947. te računska dokumentacija u rasponu od 1932.-1947.

SERIJE U FONDU:

1. Zapisnici sjednica tijela uprave, 1927./1946., 2 knj., 1 kut.

2. Pravila, 1931., 1 kom.

3. Članstvo, 1934. – 1943., 1 knj

4. Opći spisi, 1929. – 1939., 1 kut.

5. Rad Društva, 1932. – 1947., 4 knj.

6. Računska dokumentacija, 1932. – 1947., 6 knj.

7. Tiskovine, 1929. – 1938.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Na osnovu gradiva može se pratiti rad dobrotvornog društva i pokušaj zaštite žena i djevojaka.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Zaštitnice djevojaka

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1926. – 1947.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Prijateljice mladih djevojaka, 1926. – 1931.

Zaštitnice djevojaka, 1931. – 1947.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Društvo je utemeljeno 1926., a ukinuto 1947. Svrha mu je bila zaštita djevojaka i žena i davanje pomoći i savjeta mladim ženama koje dolaze u grad.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 998.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 386.

(Z.H.)

Ažurirano petak, 2. prosinac 2022 12:0