Područje dopunskih izvora

ponedjeljak, 29. studeni 2010 13:6

DOPUNSKI IZVORI

Nastojali smo pružiti obavijesti o drugim fondovima i zbirkama koje su provenijencijski, sadržajno ili nekim drugim vezama povezani s opisanim fondom ili zbirkom. Dopunske izvore grupirali smo načelno u tri skupine, prema mjestu gdje se čuva dopunski fond ili zbirka:

  • Dopunski izvori u Državnom arhivu u Zagrebu
  • Dopunski izvori u Hrvatskom državnom arhivu
  • Dopunski izvori u ostalim arhivima i nearhivskim ustanovama

Identifikacijske oznake, odnosno signature arhivskih fondova ili zbirki pisali smo u skladu s posljednjom verzijom norme ISO 3166 i sukladno nacionalnoj normi za označavanje arhiva[1] i matičnog broja fonda ili zbirke.

primjeri:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-9 Kotarska oblast Zagreb (Sresko načelstvo Zagreb)

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-122   Plemenita općina Turopolje

Nacionalna i sveučilišna knjižnica.
Zbirka rukopisa i starih knjiga
: HR-NSK-165 Čučković Dana

 

Ukoliko fond ili zbirka još nemaju dodijeljen matični broj u svojoj ustanovi, naznačili smo redni broj pod kojim se navedeni fond ili zbirka nalaze u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je 2006. godine objavio Hrvatski državni arhiv.

primjeri:

Arhiv HAZU. Centralna zbirka:(83.) Zbirka turopoljskih isprava
Hrvatski školski muzej: (485.) Gradivo za povijest školstva Hrvatske

 

U nekim smo slučajevima imali dovoljno informacija da smo, osim naziva dopunskog fonda ili zbirke, mogli navesti i naziv serije ili signaturu pojedinih komada koji bi mogli poslužiti kao dopunski izvor.

primjeri:

Državni arhiv u Zagrebu: HR-DAZG-857   Zbirka Ulčnik Ivan, sign. 2414

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–78 Zemaljska vlada. Predsjedništvo.
HR-HDA–79 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove.

 

Ponekad smo, radi bolje preglednosti, dopunske fondove prikazali skupno.

primjer:

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-78   -   HR-HDA-86 Zemaljska vlada

 

BIBLIOGRAFIJA

Nastojali smo navesti što potpunije obavijesti o tiskanim publikacijama koje se odnose na pripadajući fond ili zbirku, koje su nastale temeljem njihova korištenja, proučavanja ili raščlambe ili su rezultat stvaralačkog, profesionalnog, publicističkog, znanstvenog ili književnog djelovanja stvaratelja fonda ili zbirke. Bibliografske smo podatke poredali kronološki, prema godini izdanja, počevši s najnovijim objavljenim publikacijama, te smo ih grupirali u tri skupine:

  • Bibliografija o fondu / zbirci
  • Bibliografija o stvaratelju fonda
  • Ostala bibliografija

Primijenili smo sljedeće elemente bibliografskog opisa, prema navedenom redoslijedu, koristeći znakove interpunkcije (dvotočku, točku i zarez) kao razdjel te okrugle zagrade za oznake brojeva časopisa:

Prezime, ime autora:
Naslov.
Podnaslov.
Naziv zbornika ili časopisa.
Volumen, svezak, knjiga ili godište.
Mjesto izdanja,
Godina izdanja.
(Broj)
Stranica od - do.

primjeri:

Franković, Dragutin: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb, 1958.
Batinić, Štefka: Hrvatski školski sustav u XX. stoljeću. Anali za povijest odgoja. 2. Zagreb, 2003., 49–71.
Žmegač, Andrej: Novootkriveni nacrti za utvrdu Ivanić (1597-8.) Peristil. 41. Split, 1999., 35-42.
Slukan-Altić, Mirela: Razvoj i izgradnja Ivanića u doba Andrije Blaškovića : (1726.-1796.). Gazophylacium. 11. Zagreb, 2006. (3-4) 43-50.

 

Ukoliko publikacija ima više autora, njihova su prezimena i imena odvojena znakom točka-zarez (;) ili je korištena kratica et al. u uglatim zagradama.

primjeri:

Barišić Marenić, Zrinka; Medak, Mirta: Zavod za proizvodnju lijekova u Kalinovici. Realizacija sklopa arhitektice Zoje Dumengjić 1939. – 1944. Kvartal. V. Zagreb, 2008. (3) 16-20.
Dabac, Petar [et al.]: Tošo Dabac : Zagreb tridesetih godina. Zagreb, 1994.

 

Ukoliko se radi o uredniku, priređivaču ili prevoditelju publikacije, to je naznačeno uporabom kratica ur., prir. ili prev. unutar uglatih zagrada.

primjeri:

Tartalja, Hrvoje [ur.]: 600 godina zagrebačkog ljekarništva. Zagreb, 1955.
Jelić, Anita [prir.]: Dubravko Jelačić Bužimski : pisac, građanin, urednik : razgovor. Kazalište. Zagreb, 2000. (3-4) 92-99.
Thompson, Anthony; Jurić, Šime; Čučković, Dana [prev.]: Rječnik bibliotekarskih stručnih izraza. Zagreb, 1965.

 

Prilikom bibliografskog opisa članaka nastojali smo iskazati cjelovite nazive časopisa i zbornika radova u kojima su objavljeni. Ukoliko je časopis ili zbornik u uobičajenoj praksi poznatiji pod svojim kraćim nazivom, kraći smo naziv naveli u bibliografskom opisu. Pune nazive takvih časopisa iskazali smo ovdje.

Neki su časopisi uslijed prekida u svome višegodišnjem izlaženju dobili dvostruke oznake svojih brojeva. U tom smo slučaju iskazali i starije i novije brojeve, pri čemu su stariji brojevi smješteni u dvostruke (uglate i okrugle) zagrade.

primjeri:

Laslo, Aleksander: Bilješke o Petrinjskoj ulici. Čovjek i prostor. 45. Zagreb, 1998. (1-2) [(524-525)] 22-25.
Miščević, Radovan: Prema antologiji hrvatskog urbanizma i prostornog planiranja. Arhitektura. 51. Zagreb, 1998. (1) [(214)] 8-22.

 

Budući da smo tijekom arhivističke obrade nekih fondova i istraživanja konteksta njihova nastanka naišli na informacije o objavljenim pravnim propisima koji su regulirali i određivali djelovanje njihovih stvaratelja, te smo podatke stavili u posebnu rubriku pod nazivom: RELEVANTNI PRAVNI PROPISI.

Bibliografske podatke o relevantnim pravnim propisima također smo poredali kronološki, primjenjujući jednaka pravila kao i za bibliografski opis drugih publikacija.

primjeri:

Zakon od 31. prosinca 1891. kojim se nadopunjuju zakonske ustanove ob ustrojstvu sudova.
Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. II. Zagreb, 1892. (2)
Provedbeni naputak k postupniku kaznenomu. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXVIII. Zagreb, 1875. (66)

 


[1] Prema Pravilniku o evidencijama u arhivima, čl. 23., NN 90/2002.

 

Ažurirano ponedjeljak, 29. studeni 2010 13:54