Područje konteksta

četvrtak, 6. studeni 2008 0:35

Naziv stvaratelja fonda ili zbirke

Navodi se naziv ustanove, organizacije ili pojedinca (pojedinaca) koji su odgovorni za nastanak, prikupljanje i čuvanje gradiva u fondu ili zbirci.

primjer: KRALJEVSKI KOTARSKI SUD samobor

II. KLASIČNA GIMNAZIJA U ZAGREBU

gradSKO SINDIKALNO VIJEĆE ZAGREB

HRVATSKI PJEVAČKI SAVEZ

obitelj arbanas

 

Sjedište stvaratelja fonda ili zbirke

Mjesto – sjedište stvaratelja arhivskog fonda ili zbirke navodi se u sadašnjem obliku na hrvatskom jeziku.

primjer: Zagreb

Mala Mlaka, Velika Gorica

Kurilovec, Novi Dvori, Zagreb, Stubica

 

Vremenski raspon djelovanja stvaratelja fonda ili zbirke

Navode se godine osnutka i prestanka rada stvaratelja fonda ili zbirke. Ako stvaratelj arhivskoga gradiva još postoji, navedena je samo početna godina njegova djelovanja i crtica s razmakom.

Ukoliko nije poznata godina početka ili završetka djelovanja stvaratelja, tada je na njezino mjesto ili uz pretpostavljenu godinu stavljen upitnik.

Kod obiteljskih arhivskih fondova ne iskazuje se vremenski raspon postojanja obitelji - stvaratelja fonda.

primjer: 1895. – 1948.

1846. –

1923. – ?

1949.(?) – 1954.

 

Promjene naziva stvaratelja fonda ili zbirke

Navedene su promjene naziva stvaratelja fonda ili zbirke, ukoliko ih je bilo tijekom njegova postojanja. Uz naziv u izvornom obliku, navedeno je i pripadajuće vremensko razdoblje djelovanja stvaratelja.

Ukoliko se naziv stvaratelja nije mijenjao, to je naznačeno crticom s razmakom.

primjer: Kraljevska donjogradska velika gimnazija u Zagrebu, 1895. – 1921.

Kraljevska II. velika gimnazija u Zagrebu, 1921. – 1925.

Druga državna gimnazija u Zagrebu, 1925. – 1929.

Druga državna klasična gimnazija u Zagrebu, 1929. – 1941.

Državna druga klasična gimnazija u Zagrebu, 1941. – 1945.

II. klasična gimnazija u Zagrebu, 1945. – 1948.

 

historijat stvaratelja fonda ili zbirke

Sažeto su prikazani bitni podatci o postanku, razvoju i djelovanju stvaratelja fonda ili zbirke kako bi se arhivsko gradivo moglo smjestiti u povijesni i društveni kontekst i tako bolje razumjeti. Sukladno međunarodnoj normi arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji ISAAR (CPF), ukoliko je stvaratelj pravna osoba, naročita je pozornost posvećena njegovoj nadležnosti, svrsi, funkciji, pravnom okviru njegova djelovanja, području djelatnosti i administrativnom ustroju. Za osobe i obitelji navedena su i njihova puna imena i naslovi, podaci o njihovu rođenju i smrti, prebivališta, zvanja, službe i značajna dostignuća.

primjer: Samoborska štedionica Samobor osnovana je 27. ožujka 1873. Društvo se temeljilo na pravilima koja su potvrđena na Glavnoj skupštini 27. ožujka 1876. Na čelu uprave bilo je ravnateljstvo od devet članova. Predmet poduzeća bilo je iznajmljivanje, kupnja i prodaja nekretnina, davanje predujma i kreditno poslovanje. Temeljem rješenja Ministarstva financija FNRJ od 8. siječnja 1947. proveden je upis likvidacije, VII. br. 25.948-46. Za likvidatora određena je Zemaljska banka za Hrvatsku, Centrala Narodne banke FNRJ za NRH. Rješenjem o preuzimanju aktive i pasive privatnih kreditnih poduzeća u likvidaciji, država je preuzela cjelokupnu aktivu i pasivu Štedionice. Okružni sud za grad Zagreb objavio je 21. srpnja 1948. da je u Trgovačkom registru proveden upis brisanja Samoborske štedionice nakon dovršene likvidacije. (M.R.)

 

 

Ažurirano ponedjeljak, 10. studeni 2008 23:5