Popis kratica

nedjelja, 9. studeni 2008 21:54

Kratice:

br. – broj
C. k. – Carsko – kraljevsko (-a, -i)
čl. – članak
d/m – dužni metar
et al. – et alii (i drugi)
fasc. – fascikl
gl. – glavni (-a, -o)
glav. – glavni (-a, -o)
god. – godina
hrv.-slav. dalm. – Hrvatsko – slavonsko – dalmatinska
i.e. – id est (to jest)
inv. br. – inventarni broj
itd. – i tako dalje
K.u.K. - Kaiserlich und Königlich (carski i kraljevski)
Kais. - Kaiserlich (carski, -a, o)
knj. – knjiga
kom. – komad
Königl. – Königlich (kraljevski, -a, o)
Kr. – Kraljevski (-a, -o)
Kr. hrv.-slav. dalm. – Kraljevina hrvatsko-slavonsko-dalmatinska
kut. – kutija
mađ. – mađarski (-a, -o)
Nj. – Njegov (-a, -o)
opć. – općinski (-a, -)
pl. – plemenit (-a, -o)
preuzv. g. – preuzvišeni gospodin
prev. – previšnji (-a, -o)
prir. – priredio (-la)
reg. – registrator
rođ. – rođen(-a, -o)
sign. – signatura
slob. – slobodni
ss – sestara (milosrdnica)
st. – stoljeće
str. – stranica
sv. – sveti (-a, -o)
sv. – svezak
svež. – svežanj
šk. – školska
škol. – školska
ur. – urednik (-ca)
v. – vidi
Zem. – zemaljski (-a, -o)

 

Skraćenice:

A.D. – Akcionarsko društvo
AFŽ – Antifašistička fronta žena
AI – analitički inventar
AP – arhivski popis
AVNOJ – Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije
CK KPH – Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske
D.D. – Dioničko društvo
D.O.O. – Društvo s ograničenom odgovornošću
DAVŽ – Državni arhiv u Varaždinu
DAZG – Državni arhiv u Zagrebu
DFJ – Demokratska federativna Jugoslavija
DPO – Društveno političke organizacije
DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo
FNRJ – Federativna Narodna Republika Jugoslavija
GK – Gradski komitet
GK KPH/SKH - Gradski komitet Komunističke partije Hrvatske / Saveza komunista Hrvatske
GNO – Gradski narodni odbor
GPZ – Gradsko poglavarstvo Zagreb
GSV – Gradsko sindikalno vijeće
HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HPSS - Hrvatska pučka seljačka stranka
HRSS - Hrvatska republikanska seljačka stranka
HSS – Hrvatska seljačka stranka
IO MNO – Izvršni odbor Mjesnog narodnog odbora
JAZU – Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
JNA – Jugoslavenska narodna armija
JNOF – Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta
KK KPH - Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske
KK KPH/SKH - Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske
KK SKH - Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske / Saveza komunista Hrvatske
KO – Kotarska oblast
KPH - Komunistička partija Hrvatske
KSV – Kotarsko sindikalno vijeće
MNO – Mjesni narodni odbor
NDH – Nezavisna Država Hrvatska
NF – Narodna fronta
NN – Narodne novine
NN FH - Narodne novine: službeni list Federalne Hrvatske (3. kolovoza 1945. (1) - 26. siječnja 1946. (19))
NN NRH - Narodne novine: službeni list Narodne Republike Hrvatske (29. siječnja-1946. (20) - 6. travnja 1963. (14))
NN SRH - Narodne novine: službeni list Socijalističke Republike Hrvatske (10. travnja-1963. (15) - ?)
NO - Narodni odbor
NOG – Narodni odbor grada
NOH – Narodna omladina Hrvatske
NOK – Narodni odbor kotara
NOKZ – Narodni odbor kotara Zagreb
NOO – Narodnooslobodilački odbor
NOR – Narodni odbor rajona
NOR – Narodnooslobodilački rat
NRH – Narodna Republika Hrvatska
OK SKH – Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske
ONOO - Okružni narodnooslobodilački odbor
OOUR - Osnovna organizacija udruženog rada
OZNA – Odjeljenje za zaštitu naroda
PMF – Prirodoslovno – matematički fakultet
PrP – privremeni ili primopredajni popis
R – regesta
RH – Republika Hrvatska
RK KPH / SKH– Rajonski komitet Komunističke partije Hrvatske / Saveza komunista Hrvatske
RSIZ – Republička samoupravno-interesna zajednica
S.O.J. – s ograničenim jamstvom
SBNOR - Savez boraca narodnooslobodilačkog rata
SBNORH – Savez boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
SDK - Seljačko - demokratska koalicija
SG – Skupština grada
SG GNOZ - Službeni glasnik Gradskog narodnog odbora u Zagrebu (4. siječnja-1947. (1) – 20. rujna 1949. (37))
SG GZ - Službeni glasnik Grada Zagreba (10. siječnja 1958. (1) – )
SG NOGZ - Službeni glasnik Narodnog odbora grada Zagreba (26. rujna 1949. (38) – 30. rujna 1955. (15)), (3. lipnja 1957. (4) – 30. prosinca 1957. (22))
SG NOKZ - Službeni glasnik Narodnog odbora kotara Zagreb (22. listopada 1955. (1) – 27. veljače 1957. (3))
SI – sumarni inventar
SKH – Savez komunista Hrvatske
SKOJ – Savez komunističke omladine Jugoslavije
SL DFJ - Službeni list Demokratske Federativne Jugoslavije (1. veljače-1945. (1) - 27. studenog 1945. (92))
SL FNRJ - Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije (30. studenog 1945. (93) – 3. travnja 1963. (13))
SL SFRJ - Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (10. travnja 1963. (14) – 12. lipnja 1991. (43))
SO – Skupština općine
SRH – Socijalistička Republika Hrvatska
SSJ - Savez sindikata Jugoslavije
SSOH – Savez socijalističke omladine Hrvatske
SSRN - Socijalistički savez radnog naroda
SSRNH – Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske
SUBNOR - Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata
SUBNORH - Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
SVRIH – Savez ratnih vojnih invalida Hrvatske
SVRS – Savez rezervnih vojnih starješina
TOK – Trgovačko – obrtnička komora
UDBA – Uprava državne bezbjednosti
URSSJ - Ujedinjeni radnički sindikalni savez Jugoslavije
USAOH – Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske
USIZ – Udružena samoupravno-interesna zajednica
ZAVNOH – Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

 

PUNI NAZIVI CITIRANIH ČASOPISA: 

15 dana : Ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu
Acta historico-oeconomica : časopis za ekonomsku povijest
Agronomski glasnik : glasilo Hrvatskog agronomskog društva
Arhitektura : stručni i znanstveni časopis Udruženja hrvatskih arhitekata
Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik
Croatica Christiana Periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Čovjek i prostor : mjesečnik Udruženja hrvatskih arhitekata
Dani Hvarskog kazališta: renesansa : eseji i građa o hrvatskoj drami i teatru
Danica: hrvatski katolički kalendar
Državnost : časopis za politiku, znanost, kulturu i gospodarstvo
Ekonomska i ekohistorija - Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša
Epylon : časopis Kluba studenata povijesti ISHA
Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva
Fontes: izvori za hrvatsku povijest
Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Gazophylacium : časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku
Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva
Geografski horizont : stručno-metodički časopis za geografiju
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera
Grafika : hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo
Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages
Hrvatska : članci, radnje i rasprave
Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost
Hrvatska obzorja : časopis Ogranka Matice hrvatske Split
Hrvatska revija : časopis Matice hrvatske
Hrvatska vodoprivreda : mjesečnik Hrvatskih voda
Hrvatske pravice : tjednik Starčevićeve hrvatske stranke prava
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo
Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost
Hrvatski zemljopis : časopis za zemljopis, povijest i prirodu
Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu
Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika
Kačić : zbornik Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja
Kairos: Evanđeoski teološki časopis
Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu
Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost
Književna republika : časopis za književnost
Književna Rijeka : časopis za književnost i književne prosudbe
Kolo : časopis Matice hrvatske
Kolo Matice hrvatske : časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja
Kontura : art magazin
Kulturni radnik : organ Saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske
Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj
Libra libera : časopis za književnost i drugo
Lucius : zbornik radova Društva studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius"
Marulić : hrvatska književna revija
Matica: časopis Hrvatske matice iseljenika
Mehanizacija šumarstva : časopis za teoriju i praksu šumarskog inženjerstva
Migracijske teme : časopis za istraživanje migracija i narodnosti
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku
Nastava povijesti = Nastava istorije = Pouk zgodovine = Nastava po istorija : časopis Saveza društava historičara Jugoslavije
Naša katedrala : časopis Odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale
Obćinski glasnik: organ obćinskih činovnika Hrvatske i Slavonije
Općinski upravnik: glasilo Zem. društva opć. činovnika Kralj. Hrvatske i Slavonije za unapredjenje opć. uprave i staliških interesa
Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu
Opvscvla Archaeologica (Radovi Arheološkog zavoda)
Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti
Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885.
Petrinjski zbornik : za povijest i obnovu zavičaja
Pilar: časopis za društvene i humanističke studije
Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja
Podravska hrvatska straža : novine Starčevićeve stranke prava
Polimeri : časopis za plastiku i gumu
Povijest športa : građa i prilozi : časopis Hrvatskog olimpijskog odbora
Pravni vjesnik : tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja
Priroda : mjesečnik za popularizaciju prirodnih znanosti i ekologije
Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam
Radnička zaštita : socijalno-politička revija, službeni glasnik Središnjeg ureda za osiguranje radnika
Radovan : časopis Društva za zaštitu kulturnih dobara Trogira
Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo
Riječi : časopis za književnost, kulturu i znanost
Riječki teološki časopis = Ephemerides theologicae Fluminenses
Rodoslovlje : časopis za genealoge
Sjemenarstvo : genetika, oplemenjivanje bilja, cvjećarstvo i rasadničarstvo
Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline
Sociologija sela: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja
Speleolog : časopis za speleologiju : glasilo Speleološkog odsjeka HPD "Željezničar" i Speleološkog kluba "Željezničar"
Srijem : glasilo hrvatske zajednice
Starčevićanac : pučki list Starčevićeve stranke prava : novine Starčevićeve stranke prava za hrvatsko seljačtvo
Sušačka revija : glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskoga kotara
Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja
Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju
Tema: časopis za knjigu
Tkalčić : godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije = annales Societatis historicae archiepiscopatus Zagrabiensis
Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti
Usponi : povremenik za književnost i kulturu
Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost
Zagreb : revija Društva Zagrebčana
Zaprešićki godišnjak: za grad Zaprešić i općine Brdovec, Bistra, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća
Zlatna dolina : godišnjak Požeštine
Željeznice 21 : stručni časopis inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica
Život umjetnosti : časopis za suvremena likovna zbivanja

 

 

Ažurirano ponedjeljak, 29. studeni 2010 14:47