G. Gospodarstvo i bankarstvo

U Državnom arhivu u Zagrebu pohranjena su 472 arhivska fonda gospodarstva koji su nastali djelovanjem stvaratelja od 1850. - 2007. na području grada Zagreba, Samobora, Velike Gorice i Zaprešića. Osnovna razdjelnica pri klasifikaciji fondova gospodarstva bila je 1945. godina budući je u razdoblju od uvođenja građanskog društva zaživio kapitalistički sustav, odnosno tržišno gospodarstvo, što je uvelike bio poticaj njegovom razvoju, a od 1945. uspostavom novog socijalističkog poretka zaživjelo je društveno vlasništvo i planska privreda. Prilikom uspostave klasifikacijskog sustava gospodarstvo je dobilo oznaku G., unutar koje se nalaze klasifikacijske cjeline G.1., G.2. i G.3. Fondovi pohranjeni u Državnom arhivu u Zagrebu u najvećem broju odnose se na uslužne djelatnosti, zatim industriju, rudarstvo i bankarstvo.

U Vodiču Državnog arhiva u Zagrebu pod klasifikacijskom oznakom G.1. za vremensko razdoblje od 1850. do 1945. upisano je 346 fondova, a pod klasifikacijskom oznakom G.2. za vremensko razdoblje od 1945. do 1990. upisano je 126 fondova.

Uz fondove čija je vrijednost neupitna, postoji i veliki broj fondova gospodarstva koji sadrže arhivsko gradivo trećerazredne (male) vrijednosti. Najbrojniji među njima su fondovi trgovina, raznih predstavništava, zatim raznih grana industrijske proizvodnje, fondovi turističke i ugostiteljske djelatnosti. Usprkos navedenoj valorizaciji i fragmentarnoj sačuvanosti uvrstili smo ih u Vodič na razini podataka iz Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske izdanog 2006., budući su pokazatelj raznolikosti i brojnosti, prvenstveno na području grada Zagreba. (M.R.) 

G.1. Razdoblje do 1945.

Pod klasifikacijskom oznakom G.1. postoje izrazito vrijedni arhivski fondovi čiji su stvaratelji dali značajan doprinos razvoju gradskog i državnog gospodarstva u 19. i 20. stoljeću. Arhivsko gradivo ovih fondova može poslužiti povjesničarima i znanstvenim istraživačima kao izvor za proučavanje razvoja gospodarstva i drugih istraživanja. Tu pripadaju štedionice, privredna udruženja, komore i savezi. Posebno valja istaknuti Zagrebačku burzu za robu i vrednote, Zagrebački velesajam, Trgovačku komoru, Komoru za novčarstvo, Gradsku plinaru i Zagrebački električni tramvaj. Glede sadržaja fondova, uz tehničku, financijsku, imovinskopravnu i drugu dokumentaciju, potrebno je istaknuti memorandume, kataloge, prospekte, plakate i fotografije. S obzirom na vrijednost, količinu i sadržaj sačuvanog arhivskog gradiva, može se dijelom govoriti i o gospodarskoj kulturnoj baštini. (M.R.)

 

G.2. Razdoblje socijalizma

Skupina G.2. sadrži fondove koji su nastali u razdoblju od 1945. do 1990. djelovanjem stvaratelja u industriji, rudarstvu, trgovini, ugostiteljstvu i zanatstvu. (M.R.)