HR-DAZG-1145 Kraljevska kotarska oblast Stubica

nedjelja, 26. listopad 2008 22:53

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1145

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1892./1914.

KOLIČINA GRADIVA: 1 kut. (0,1 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži opće spise, koji se većinom odnose na prepisku stvaratelja s poglavarstvima upravnih općina u Bistri, Mariji Bistrici i Stubici Gornjoj, s pučkim školama na području kotara Stubica, sa Statističkim uredom u Zagrebu, s kraljevskim povjerenikom za sastavljanje gruntovnih uložaka, itd. Opći spisi obuhvaćaju i predmete dioba zadruga, iskaze gospodarstva na području kotara te porezne iskaze. U fondu nalazimo i građevinsku i imovinsku dokumentaciju plemićkih dobara (vlastelinstava) Bistre i Jakovlja (teretovnice, gruntovne izvatke, vlastovnice, iskaze patronatskih tereta i slično).

SERIJE U FONDU:

1. Opći spisi, zapisnici, namire 1892./1914., 0,5 kut.

2. Plemićka dobra Gornja Bistra i Jakovlje, 1895. - 1904., 0,5 kut.


VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje gospodarske povijesti na području kotara Donja Stubica.  Vrijednost fonda umanjena je njegovom fragmentarnošću.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST Stubica

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1854. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski ured Stubica, 1854. – 1870.

Kraljevska kotarska oblast Donja Stubica, 1875. – 1900.(?)

Kraljevska kotarska oblast Stubica, 1900. – 1918.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Kad je prema Naredbi Odjela za unutarnje poslove Kraljevske zemaljske vlade od 30. lipnja 1886. cijelo upravno područje u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji bilo podijeljeno na 66 upravnih kotara. Zagrebačka županija je, uz grad Zagreb kao zaseban kotar, obuhvatila i kotare Zagreb, Samobor, Jasku, Pisarovinu, Veliku Goricu, Dugo Selo, Sv. Ivana Zelinu, Stubicu, Karlovac, Vrginmost, Glinu, Petrinju, Sisak, Dvor i Kostajnicu.

Prema Političkom i sudbenom razdieljenju Kraljevine Hrvatske i Slavonije iz 1889., u sastav upravnog kotara Stubica, sa sjedištem u Stubici Dolnjoj, ulazile su četiri političke općine; Bistra, Marija Bistrica, Stubica Dolnja i Stubica Gornja i 26 poreznih općina. Politička općina Bistra, sa sjedištem u Bistri Dolnjoj obuhvaćala je porezne općine Bistru Dolnju, Bistru Gornju, Jakovlje i Podgorje. Politička općina Marija Bistrica, sa sjedištem u Mariji Bistrici, obuhvaćala je porezne općine Globočec, Laz, Mariju Bistricu, Poljanicu i Selnicu. Politička općina Stubica Dolnja, sa sjedištem u Stubici Dolnjoj, obuhvaćala je porezne općine Andraševac, Kraljev Vrh, Lepu Ves, Mokrice, Oroslavlje, Podgorje, Pustodol, Slatinu, Strmec i Stubicu Dolnju. Politička općina Stubica Gornja, sa sjedištem u Stubici Gornjoj, obuhvaćala je porezne općine Brezje, Dubovec, Gusakovec, Hum, Modrovec, Slani Potok i Sv. Matej. Politička općina Bistra, sa sjedištem u Bistri Dolnjoj obuhvaćala je porezne općine Bistra Dolnja, Poljanica, Bistra Gornja, Oborovo, Jakovlje, Podgorje, Bukovje, Ivanec, Jablanovec i Novaki.

Prema Političkom i sudbenom razdieljenju Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertoriju prebivališta iz 1895., dolazi do promjene u kotaru Stubica. Iz upravne općine Stubica Dolnja izuzeta je porezna općina Oroslavlje budući da je u međuvremenu ustrojena upravna općina Oroslavlje koja na osnovu novostečenog statusa ulazi u sastava kotara Stubica kao peta upravna općina s poreznim općinama Mokricama i Oroslavljem. Također je iz upravne općine Stubica Dolnja izuzeta porezna općina Kraljev Vrh i stavljena pod upravnu općinu Bistra. Prema Političkom i sudbenom razdjeljenju i repertoriju prebivališta Kraljevine Hrvatske i Slavonije iz 1913. godine, nije došlo do promjena u sastavu upravnog kotara Stubica.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1144  Kotarska oblast Donja Stubica (Sresko načelstvo Donja Stubica)

HR-DAZG–1131  Kraljevski kotarski sud Donja Stubica

HR-DAZG-1186  Zadružni povjerenik Donja Stubica

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-78   -   HR-HDA-86  Zemaljska vlada

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: 

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 938.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Suljagić, Boris: Povijest zadruga i zadrugarstva u Hrvatskoj do 1950. godine. Acta historico-oeconomica. Zagreb, 2002. (28-29) 123-126.

Goldstein, Ivo [et al.]: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. 1. Zagreb, 1992., 55–68.

Pavličević, Dragutin: Hrvatske kućne zadruge. I. Zagreb, 1989.

Sirotković, Hodimir: Organizacija uprave u Hrvatskoj i Slavoniji (1848. – 1918.). Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo, 1985.

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.-1945.). Zagreb, 1969., 144–195.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave, Obzor – Spomen–knjiga 1860.- 1935. Zagreb, 1936.

Žigrović - Pretočki, Ivan pl.: Upravno pravo kraljevina Hrvatske i Slavonije s obzirom na ustav. Bjelovar, 1911., 92-103.

Tončić, Dragutin [ur.]: Zakon od 9. svibnja 1889. o zadrugama i Zakon od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopunjenju nekih ustanova Zakona od 9. svibnja 1889. Zagreb, 1903.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. I. Zagreb, 1899., 128-152., IV. Zagreb, 1903., 965-1086 (1058–1062).

Vrbanić, Fran: Rad hrvatskog zakonodavstva na području uprave od god. 1861. do najnovijeg vremena. Rad JAZU. XCIV. Zagreb, 1889.

Starčević, Ante: Govori o zakonskoj osnovi o zadrugah u saborskoj sjednici od 20. studenoga 1888. Zagreb, 1888.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Crnić, Jadranko: Postupak brisanja zadružnog svojstva kućne zadruge i ekstabulacije. Hrvatska pravna revija. Zagreb, 2003. (3) 75–79.

Puljiz, Vlado: Porodične zadruge i procesi modernizacije hrvatskog društva. Sociologija sela. Zagreb, 1992. (30) 147-154.

Pavličević, Dragutin: O djelatnosti podružnice gospodarskog društva u kotaru Dugo Selo sredinom XIX. stoljeća. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1991. (24) 171–180.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980., 787–790, 747–748.

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

relevantni pravni propisi:

Propisi za javnu zemaljsku tehničku službu u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1894.

Zakon od 5. veljače 1886. godine ob ustroju županijah i uređenju uprave u županijah i kotarih. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, god. 1886. III. Zagreb, 1887. (8)

Zakon od 15. studenog 1874. ob ustroju političke uprave u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. Godina 1874. XXIII. Zagreb, 1875. (52)

  

(M.T., I.P., K.H.)

Ažurirano utorak, 23. lipanj 2020 8:51