HR-DAZG-1186 Zadružni povjerenik Donja Stubica

četvrtak, 12. kolovoz 2010 15:21

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1186

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1872.- 1901.] 1902. - 1918. 

KOLIČINA GRADIVA: 84 kut. (8,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži dokumentaciju o diobama zadruga na području nekadašnjeg kotara Donja Stubica (Hum, Dubovec, Globočec, Oroslavje, Slatina, G. Bistra, Sv. Matej, Jablanovec, Podgorje, itd.). Osim diobenih spisa, u fondu se nalazi i dokumentacija o stanju katastra nakon dioba, obrasci posjedovnica koje su ispunjavali zadružni povjerenici te dosjei pojedinih članova zadruge.

SERIJE U FONDU:

1. Diobeni spisi, 1872./1918., 84 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao dopunski izvor za proučavanje povijesti na području kotara Donja Stubica, s posebnim naglaskom na povijest zadruga. Obrasci posjedovnica sadrže popise zemljišta, šuma, vinograda i objekata koji su bili u vlasništvu zadruga i pružaju podatke o imovnom stanju zadruga. Često se među diobenim spisima nalaze i crteži rodoslovlja zadružnih obitelji koji mogu biti izvori za genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AI

NAZIV STVARATELJA FONDA: ZADRUŽNI POVJERENIK DONJA STUBICA

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Donja Stubica

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1902. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Zadružni povjerenik za kotar Stubica, 1902. - 1918.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Na temelju Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. obrazložen je postupak diobe zadruge, a kao upravna tijela nadležna za postupak diobe zadruga određena su općinska poglavarstva i kotarske oblasti. Ako dođe do nagodbe pred općinskim poglavarstvom, poglavarstvo pismeno sastavlja nagodbu i prosljeđuje kotarskoj oblasti na potvrdu. U slučaju da ne dođe do nagodbe ili nisu zadovoljeni neki od uvjeta propisani zakonom, diobena molba se prosljeđuje dalje kotarskoj oblasti na raspravu.

Nadalje je, temeljem Provedbene naredbe od 16. prosinca 1889. k Zakonu o zadrugama od 9. svibnja 1889., određeno da po dovršenoj raspravi mora kotarska oblast cijeli diobeni predmet dostaviti nadležnoj gruntovnoj oblasti (nadležnom sudu) koja je dužna uskladiti taj predmet s gruntovnicom, pregledati te priopćiti kotarskoj oblasti zapreke koje eventualno priječe gruntovnu diobu.

Naredbom kraljevske zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 16. prosinca 1889., kojom se proglašava Naputak za provedbu potajno razdijeljenih zadruga, jasno su određena tijela koja su uključena u postupak oko provedbe potajnih dioba, a to su kraljevski povjerenici za sastavljanje gruntovnih uložaka odnosno nadležni kraljevski kotarski sudovi kao gruntovne oblasti, zatim mjernici, koji su dodijeljeni kraljevskim povjerenicima za sastavljanje gruntovnih uložaka, kraljevske kotarske oblasti, odnosno izaslanici upravnih oblasti, koje će za taj posao odrediti Kraljevska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove, i na kraju mjernici, koji su prema potrebi dodijeljeni spomenutim izaslanicima.

Zakonom od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopuni nekih ustanova Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. određeno je da sve poslove uredovanja oko diobe zadruga, koji su do tada bili u nadležnosti kotarske oblasti, može Kraljevska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove, povjeriti za područje jednog ili više kotara posebnim povjerenicima. Tom zakonskom odredbom je de iure uspostavljena funkcija zadružnog povjerenika, iako je prema izvornom gradivu on de facto počeo djelovati tek oko 1908.

Naredbom bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 23. svibnja 1902. kojom se izdaje provedbeni naputak k zakonu od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopuni nekih ustanova Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. detaljnije je definirano svojstvo funkcije zadružnog povjerenika. Prema čl. 5. spomenute naredbe povjerenik ureduje samostalno pod naslovom: zadružni povjerenik za kotar …., a o administrativnim poslovima službe izvještava izravno Kr. zemaljsku vladu, Odjel za unutarnje poslove. Potrebno pomoćno osoblje povjereniku osigurava Kraljevska zemaljska vlada.

S početkom djelovanja zadružnog povjerenika, obustavila je kotarska oblast sva svoja uredovanja. Predmeti diobe, koji nisu bili zaključeni, proslijeđeni su zadružnim povjerenicima. U predmetima provedbe potajnih dioba, u kojima među strankama uspije dioba, uredovat će zadružni povjerenik u smislu naredbe Kraljevske zemaljske vlade, Odjela za unutarnje poslove, od 16. prosinca 1889. s tom promjenom, da posjedovne listove izloži u svom vlastitom uredu, odnosno u općinskom uredu, koji za to odredi, te oglasi po općinskom poglavarstvu u odnosnoj poreznoj općini vrijeme, kroz koje će biti posjedovni listovi izloženi, odredi dan za primanje eventualnih prigovora i obavi sva ostala uredovanja.

Do 1945. godine nadležnost zadružnog povjerenika u Donjoj Stubici protezala se na upravne općine Bistra, Marija Bistrica, Stubica Donja, Stubica Gornja i Oroslavlje s pripadajućim poreznim općinama. 

Formalnim raspadom kućnih zadruga nakon 2. svjetskog rata prestaje i potreba za institucijom zadružnog povjerenika.  

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1190  Zadružni povjerenik Donja Stubica

HR-DAZG-1195  Zadružni povjerenik Donja Stubica

HR-DAZG-1145  Kraljevska kotarska oblast Stubica

HR-DAZG-1131  Kraljevski kotarski sud u Donjoj Stubici

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-79  Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Suljagić, Boris: Povijest zadruga i zadrugarstva u Hrvatskoj do 1950. godine. Acta historico-oeconomica. Zagreb, 2002. (28-29) 123-126.

Pavličević, Dragutin: Hrvatske kućne zadruge. I. Zagreb, 1989.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. IV. Zagreb, 1903., 965-1086 (1058–1062).

Starčević, Ante : Govori o zakonskoj osnovi o zadrugah u saborskoj sjednici od 20. studenoga 1888. Zagreb, 1888.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Horjan, Goranka [ur.] [et al.]: Osam stoljeća Stubice. Gornja Stubica, Donja Stubica, 2009.

Čičko, Branko: Prošlost Donje Stubice "od starine zvane varoš" : uz osamstotu godišnjicu prvog  spomena imena Stubice. Hrvatsko zagorje. 13. Donja Stubica, 2007. (3-4) 25-53.

Crnić, Jadranko: Postupak brisanja zadružnog svojstva kućne zadruge i ekstabulacije. Hrvatska pravna revija. Zagreb, 2003. (3) 75–79.

Puljiz, Vlado: Porodične zadruge i procesi modernizacije hrvatskog društva. Sociologija sela. Zagreb, 1992. (30) 147–154.

Buturac, Josip: Stubica - Donja i Gornja : 1209-1982. : iz povijesti obiju župa. Zagreb, 1982.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980., 747–748.

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Relevantni pravni propisi:

Tončić, Dragutin [ur.]: Zakon od 9. svibnja 1889. o zadrugama i Zakon od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopunjenju nekih ustanova Zakona od 9. svibnja 1889. Zagreb, 1903.

Naputak za provedbu potajno razdijeljenih zadruga od 16. prosinca 1889. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju za god. 1889. Zagreb, 1889 (73)

Provedbena naredba od 16. prosinca 1889. k Zakonu o zadrugama od 9. svibnja 1889. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju za god. 1889. Zagreb, 1889. (72)

Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju za god. 1889. Zagreb, 1889. (32)

 

(M.T., I.P.)

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:20