HR-DAZG-1286 Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

četvrtak, 14. siječanj 2016 15:12

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1286

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1854. / 1918.

KOLIČINA GRADIVA: 104 knjige, 6 kutija, 3,5 d/m

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži opću dokumentaciju nastalu radom Trgovišta: kazala, urudžbene zapisnike (općih spisa i dostava) i opće spise. Fond sadrži i: kazneni registar prekršaja i „uručbenik“ kaznenih predmeta, dokumentaciju o numeraciji kuća iz 1891. godine, zapisnik sjednice Gospodarstvenog odbora Trgovišta iz 1891., kazalo pričuvnika i dopustnika c. i kr. vojske i bojnog pomorstva, pod-našastar pokretne imovine niže pučke škole u Samoboru, zapisnike o pregledima marve i mesa, dokumentaciju u vezi zaštite američke loze i popis kućaraca. U fondu se nalazi i veća količina gradiva nastalog radom Mjesnog suda Trgovišta Samobor: kazalo, urudžbeni zapisnici, uredovne knjige i ročišnik Mjesnog suda, kao i manja količina pozivnica za prisjednike Mjesnog suda.

Veliku cjelinu gradiva čini i financijska, računovodstvena i blagajnička dokumentacija: Završni proračun, restancionalni iskazi (ispisi zaostataka), peneznički dnevnici, propisnik arendalskih dohodaka, proračun, glavne knjige „vojno-oprostne takse“, popisi uplaćenog poreza, porezne glavne knjige – izravnih i državnih poreza, glavne knjige općinskih potrošarina, poreza na vino i klaoničkih pristojbi, propisnike općinskih nameta, glavne uplatne dnevnike, glavne knjige blagajne, razne blagajničke dnevnike (za Trgovište, za tuđi i prolazni novac, Uboške zaklade, Školske zaklade, Veterinarske zaklade, Gospodarske zaklade, za popravak župnih zgrada, 10% nameta za gradnju, poreza na rakiju, popračeničke naklade, tecivarine, vodovodnih pristojbi i dr.). U ovoj se cjelini nalaze još i Očevidnik kuća privremeno oproštenih od poreza, zabilježnica prijava i odjava članova zagrebačke okružne blagajne, glavni inventar pokretnog i nepokretnog imetka Trgovišta, prilozi raznih zaklada iz 1918. godine, pljenidbeni i procjendbeni zapisnici i dr. gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Opća dokumentacija, 1854./1917, 15 knj., 3 kut.

2. Mjesni sud Trgovišta Samobor,1875.-1907., 12 knj., 1 kut.

3. Finacije, računovodstvo i blagajna, 1864./1918., 77 knj., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Fond može poslužiti kao izvor za istraživanje lokalne gospodarske i socijalne povijesti na području Trgovišta Samobor u razdoblju druge polovice 19. stoljeća do kraja 1. svjetskog rata. Dio financijske i računovodstvene dokumentacije može se koristiti za istraživanja stanovništva.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA:AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Samobor

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1848.-1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Slobodno i kraljevsko poveljno trgovište Samobor (Obćina slobodnog kraljevskog poveljnog Trgovišta Samobor), ? - ?

Upravna općina Samobor (Upravna obćina Samobor, Upravna općina slob. kr. pov. trgovišta Samobor), ? - ?

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Prema „Političkom i sudbenom razdieljenju Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertoriju mjesta“ iz 1889. godine, Trgovište Samobor sastojalo se od 503 kuće i imalo je 2.966 žitelja (prema podacima iz 1880.). U Samoboru je, osim sjedišta Trgovišta, bilo i sjedište Općine Podvrh, Kotarske oblasti Samobor, Kotarskog suda Samobor i rimokatoličke župe Samobor. U Samoboru su se tada nalazile i dvije pučke učione, poštanska postaja, brzojavna postaja, željeznička postaja i oružnička postaja.

Prema „Političkom i sudbenom razdjeljenju Kraljevina Hrvatske i Slavonije i repertoriju prebivališta iz 1913.“ u Samoboru je tada bilo 2.725 žitelja (prema podacim iz 1910.), a uz dvije pučke učione postojala je i ženska stručna škola. Tada se tamo nalazila i Financijalna straža, telefonsko središte i kupalište.

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1288 Trgovište Samobor

HR-DAZG-1285 Kraljevska kotarska oblast Samobor

HR-DAZG-3 Kraljevska kotarska oblast Zagreb

HR-DAZG-7  Zadružni povjerenik Zagreb

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–48  Poglavarstvo Povlaštenog trgovišta Samobor

HR-HDA–103  Zagrebačka županija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Poglavarsvo povlaštenog trgovišta Samobor

Samoborski muzej

Slobodno kraljevsko trgovište Samobor

Zbirka Ivana Sudnika o povijesti Samobora

Franjevački samostan Samobor

Franjevački samostan Samobor

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 939.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969., 338–362, 371-403.

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Feletar, Dragutin (ur.), Buzjak, Nenad et al.: Samobor, zemljopisno – povijesna monografija, Samobor 2011.

Goldstein, Ivo i dr.: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave. Obzor – Spomen–knjiga 1860. - 1935. Zagreb, 1936.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1903.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. I. Zagreb, 1992., 55–68.

Samobor

OSTALA BibLIOGRAFIJA

Političko i sudbeno razdjeljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevine Hrvatske i Slavonije i repertorij mjesta. Zagreb, 1889.

Upravno, sudsko i crkveno razdijeljenje i imenik prebivališta Savske Banovine. Zagreb, 1937.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Županijsko uređenje. Zagreb, 1980., 787–790.

(K.H.)

 

Ažurirano četvrtak, 28. travanj 2016 12:30