HR-DAZG-4 Gradsko poglavarstvo Zagreb

nedjelja, 26. listopad 2008 23:2

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-4

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1850. - 1918. [1919./1940.]

KOLIČINA GRADIVA: 1420 knj., 5371 kut. (608 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži zapisnike sjednica Gradskog zastupstva, gradivo nastalo radom raznih odbora Gradskog zastupstva, dokumentaciju nastalu djelovanjem gradonačelnika, uprave, referada, odsjeka i odjela Gradskog poglavarstva, dokumentaciju o radu Vrhovnog načelnika, gradivo o gradskim ustanovama, uredima, poduzećima (Gradska plinara i Gradska kanalizacija) i o gradskom sudovanju. Sačuvani su urudžbeni zapisnici, kazala, spisi, isprave, iskazi gradskih nekretnina, proračuni, zajmovi, pučki i izborni popisi, vojne i druge očevidnosti, kazala zavičajnika, razni registri (Obrtni, Kazneni) i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Gradsko zastupstvo, 1850. – 1918., 28 knj., 141 kut.

2. Gradsko poglavarstvo, 1850. – 1918., 1364 knj., 5196 kut.

3. Vrhovni načelnik, 1896./1922., 3 knj., 4 kut.

4. Gradska poduzeća, 1861. / 1940., 13 kut.

5. Gradsko sudovanje, 1877. – 1918., 25 knj., 5 kut.

6. Zbirka normalija (okružnica i naredbi), 1851. - 1916., 12 kut.

VALORIZACIJA FONDA:1

Fond pruža velike mogućnosti istraživanja upravne, gospodarske, prosvjetne, kulturne, socijalne i zdravstvene povijesti grada Zagreba i njegovih stanovnika od sredine 19. stoljeća do kraja 1. svjetskog rata.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: Gradsko poglavarstvo Zagreb

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1850. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA: Općina slobodnog i kraljevskog grada Zagreba, 1850. - 1918.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Carskim patentom od 7. rujna 1850. ujedinjen je Slobodni i kraljevski grad Zagreb s općinama Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i selo Horvati u jedinstven Grad Zagreb.

Patentom je objavljen i Privremeni općinski red za kraljevski grad Zagreb, čime je reguliran daljnji proces modernizacije gradske uprave. Na čelu grada više nije bio gradski sudac, već gradski načelnik kojeg se biralo iz redova gradskih vijećnika, a izbor mu je potvrđivao kralj. Gradski je načelnik zapravo bio izvršni organ gradskog zastupstva. Općinari, njih trideset, činili su općinsko vijeće - zastupstvo. Vrhovni nadzor nad radom gradske općine imala je vlada preko velikog župana. Svi su građani postali jednaki pred zakonom, što je značilo da su imali pravo sudjelovati u radu gradske uprave. Jedini uvjet bio je uredno plaćanje poreznog cenzusa u iznosu od pet forinti godišnje.

Na prvim izborima za novu gradsku vlast 1851. za gradonačelnika bio je izabran Janko Kamauf (1851. - 1857.), posljednji gradski sudac. Uz njega je u gradskoj upravi radilo pet činovnika, koji su obavljali poslove za dvadeset sedam gradskih referada - odjela. Općinsko vijeće - zastupstvo donosilo je na svojim skupštinama sve odluke važne za život grada. Ako je koja odluka bila u suprotnosti sa zakonom, načelnik je mogao obustaviti izvršenje odluke, a konačno rješenje bilo je prepušteno velikom županu.

Nakon razdoblja apsolutizma i vraćanja ustavnog stanja, carskom odlukom od 1861. odobren je Naputak za privremeno uređenje županija, slobodnih kotara, slobodnih i kraljevskih gradova, povlaštenih trgovišta i seoskih općina. Ipak, grad Zagreb živio je i upravljao u duhu starog municipalnog prava sve do 1881., kada je donesen Zakon o ustrojstvu gradskih općina u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Gradsko poglavarstvo postalo je ovim zakonom upravna oblast prve molbe.

Reorganizacija gradske uprave provedena je statutima iz 1882. i 1896. Njima je povećan broj odjela i odsjeka gradske uprave, osnovani su stalni odbori u gradskoj upravi, povećan je broj gradskih činovnika i službenika, uvedena je institucija vrhovnog načelnika, koja je u gradskoj upravi djelovala do 1925. (Zakonom od 1886. vrhovni nadzor nad radom gradske općine povjeren je vrhovnom načelniku).

Godine 1895. donesen je novi Zakon o ustrojstvu gradskih općina. Na odredbama ovog Zakona i Statuta od 1896. temeljila se organizacija i djelatnost općine sve do 1934., kada su novim Zakonom o gradskim općinama doneseni jedinstveni propisi za sve gradove u Kraljevini Jugoslaviji.

Godine 1880. zadesio je Zagreb katastrofalan potres u kojem je teško stradala i katedrala, oštećeno je 1758 privatnih kuća (od toga 947 teško). Nakon potresa počinje forsirana obnova i izgradnja grada. Kulturni razvoj Zagreba u 19. stoljeću obilježuju datumi osnutka nekih važnih kulturnih i prosvjetnih ustanova: 1826. Glazbeno društvo (poslije Glazbeni zavod), a 1829. i prva glazbena škola, 1834. prvo glumište, 1842. Matica Ilirska (od 1874. Matica Hrvatska), 1846. Narodni muzej, 1854. Realka (poslije realna gimnazija), 1866. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1874. Sveučilište, a 1895. otvoreno je novo kazalište.

Prva željeznička pruga preko Zagreba otvorena je 1862. Iduće godine puštena je u pogon plinara, grad je dobio svoj vodovod 1878. Konjski tramvaj uveden je 1891., a električni tramvaj predan prometu 1910. Električna je centrala podignuta 1907. Razvoj industrije započinje sredinom 19. stoljeća. Već 1910. u gradu ima više od stotinu industrijskih poduzeća, od kojih su najvažnija metalno-strojna, tekstilno-odjevna, prehrambena i grafička. 


DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-24  Gradsko poglavarstvo Zagreb  

HR-DAZG-845  Zbirka Makanec Alfred, sign. 890 – 897  

HR-DAZG-857  Zbirka Ulčnik Ivan, sign. 2405, 2407, 2410, 2415, 3505A, 4574

HR-DAZG-869  Kartografska zbirka. Planovi grada Zagreba

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-78   -   HR-HDA-86  Zemaljska vlada

Muzej grada Zagreba: (578.)  Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba

Knjižnice grada Zagreba: (272.)  Zbirka Zagrabiensia


BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 938.

Čengić, Dubravka: Gradsko poglavarstvo Zagreb 1850. – 1945. Inventar. Zagreb, 2003.

Čengić, Dubravka: Vrednovanje arhivskog gradiva Gradskog poglavarstva Zagreb od 1850. do 1945. godine. Arhivski vjesnik. 38. Zagreb, 1995., 115-132.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 351.


BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Perić, Ivo: Zagreb od 1850. do suvremenog velegrada. Zagreb, 2006.

Milčec, Zvonimir: Zagrebački gradonačelnici: 155 godina od prvog do aktualnog gradonačelnika. Zagreb, 2006.

Zagrebački leksikon. I. Zagreb, 2006., 289-291, 295-297, 299-301, 303-304.

Babić, Silvija [et al.]: 150 godina Zagreba kao jedinstvenog grada. Zagreb, 2000.

Buntak, Franjo: Povijest Zagreba. Zagreb, 1996.

Kampuš, Ivan. Karaman, Igor: Tisućljetni Zagreb. Zagreb, 1994.

Horvat, Rudolf: Prošlost grada Zagreba. Zagreb, 1992.

Dobronić, Lelja: Biskupski i kaptolski Zagreb. Zagreb, 1991.

Dobronić, Lelja: Zagrebački Kaptol i Gornji grad nekad i danas. Zagreb, 1988.

Kampuš, Ivan: Tisućljetni Zagreb : od davnih naselja do suvremenog velegrada. Zagreb, 1984.

Herkov, Zlatko: Povijest zagrebačke trgovine. Zagreb, 1983.

Klaić, Nada: Povijest Zagreba. Zagreb, 1982.

Ulčnik, Ivan: Galerija gradskih zastupnika. Revija "Zagreb". Zagreb, 1939.

Ulčnik, Ivan: Zagrebački podnačelnik Pavao Hatz. Revija "Zagreb". Zagreb, 1938.

Ulčnik, Ivan: Galerija slika gradskih načelnika. Revija "Zagreb". Zagreb, 1938.

Srkulj, Stjepan: Zagreb u prošlosti i sadašnjosti 1093. – 1930. Zagreb, 1930.


OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Heimer, Željko: Grbovi i zastave grada Zagreba. Zagreb, 2009.

Iveljić, Iskra: Očevi i sinovi : privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća. Zagreb, 2008.

Arčabić, Goran [et al.]: Korak do novog stoljeća : gospodarska izložba u Zagrebu 1891. Zagreb, 2007.

Premerl, Nada: Potok u srcu Zagreba : uz potok Medveščak - od izvora do ušća. Zagreb, 2005.

Feletar, Dragutin: Razvojna razdoblja industrije Zagreba. Geografski horizont. 40. Zagreb, 1994. (2) 98-105.

Pulić, Nikola: Sakralni Zagreb. Zagreb, 1991.

Peršić, Ivan: Uspomena iz osamstodevedesetpete na trodnevni boravaka Franje Josipa u Zagrebu. Jutarnji list. Zagreb, 1940. (10317)

Ulčnik, Ivan: Počasni lanac načelnika Sl. i kr. i gl. grada Zagreba. Revija "Zagreb". Zagreb, 1939.

Ulčnik, Ivan: Počasni znakovi gradskih zastupnika grada Zagreba. Revija "Zagreb". Zagreb, 1939.

Ulčnik, Ivan: Nova Ves. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934.

Peršić, Ivan: Pokladne huncutarije i spelovanja prije pol vijeka. Jutarnji list. Zagreb, 1934. (7915)

Peršić, Ivan: Proračuni grada Zagreba danas i prije 20 godina. Jutarnji list. Zagreb, 1934. (8073)

Peršić, Ivan: 1883-ća. Uspomene na predratni Zagreb povodom 50-godisnjice bune radi mađarskih grbova. Zagreb, 1933.

Deželić, Velimir stariji: Posljednja banska instalacija u Zagrebu. Narodna starina. 4. Zagreb, 1925. (10) 187-191.

Almanah slob. i kr. glavnoga grada Zagreba za godinu 1914. Zagreb, 1914.

Žigrović - Pretočki, Ivan pl.: Upravno pravo kraljevina Hrvatske i Slavonije s obzirom na ustav. Bjelovar, 1911.

Glesinger, Josip: Spomen-spis prigodom prev. boravka Nj. Veličanstva kralja danah 14., 15. i 16. listopada 1895. : znamenitosti glav. grada, Zagreba. Zagreb, 1895.

Vrbanić, Fran: Rad hrvatskog zakonodavstva na polju uprave od godine 1861. do najnovijeg doba. Rad JAZU. 94. Zagreb, 1890.


Relevantni pravni propisi:

Kahle, Darko: Građevinski propisi grada Zagreba u razdoblju od 1850. do 1918. godine. Prostor. 12. Zagreb, 2004. (2) [(28)] 203-215.

Statut slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba ob uredjenju gradske uprave. Zagreb, 1896.

Osnova statuta slob. i kralj. glavnog grada Zagreba ob uredjenju gradske uprave. Zagreb, 1896.

Zakon ob ustroju gradskih obćinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji od 21. lipnja 1895. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1895. IX. Zagreb, 1895. (34)

Statut slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba ob uredjenju gradske uprave. Zagreb, 1882.

Zakon ob ustroju gradskih obćinah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji od 28. siječnja 1881. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1881. III. Zagreb, 1881. (3)

Privremeni obćinski red za kraljevski grad Zagreb (Carski patent od 7. rujna 1850.) Zemaljsko-zakonski i vladni list od god. 1850. VII. Zagreb, 1850. (43)

 

(B.M., K.H.) 

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:29