HR-DAZG-6 Kraljevsko redarstveno povjerenstvo za Slobodni kraljevski glavni grad Zagreb

nedjelja, 26. listopad 2008 23:4

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-6

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1905./1918.

KOLIČINA GRADIVA: 115 knj., 1 kut. (10 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Gradivo fonda je fragmentarno sačuvano, tako da u fondu nalazimo većinom registraturna pomagala, odnosno urudžbene zapisnike i kazala, i pojedine malobrojne primjerke spisa nastale radom zagrebačkog Redarstvenog povjerenstva. 

SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici i kazala), 1905./1918., 115 knj.

2. Opći spisi, 1908./1918., 1 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Budući da se u gradivu nalaze podaci o prijavi prebivališta stanovnika i o evidentiranju kretanja stranaca na području grada Zagreba, fond može poslužiti kao dopunski izvor pri genealoškim istraživanjima.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI (HR-DAZG-26 Redarstvena oblast za grad Zagreb)

NAZIV STVARATELJA FONDA: KRALJEVSKO REDARSTVENO POVJERENSTVO ZA SLOBODNI KRALJEVSKI  GLAVNI GRAD ZAGREB

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1908. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevsko redarstveno povjereništvo za grad Zagreb, 1908. - 1921.

Kraljevsko redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu, 1921. – 1930.

Uprava policije u Zagrebu, 1930. – 1941.

Redarstvena oblast za grad Zagreb, 1941. – 1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Ujedinjenjem grada Zagreba 1850. unutar Gradskog poglavarstva, između ostalih, ustanovljena je i IV. Redarstvena referada. Njezini poslovi uređeni su člancima Privremenog općinskog reda za grad Zagreb. U njima se navodi da "obćina ima redarstvo nad čistoćom, ona se skerbi za tarac i uzderžavanje drumovah, ulicah i putevah, osim onih, što se na deržavne troškove uzderžavaju, ili drugom kojem fondu prinadleže, za razsvietljenje, ona rukovodi redarstvom nad zdravničtvom, ognjem, sajmovi, gradjevinami, ulicami, nadgleda medje, mieru, vagu". Osim toga, "obćina" je "obvezana podpomagati onu oblast sigurnosti, što ju je deržava postavila". Mjesnim redarstvom rukovodio je magistrat na čelu s gradskim načelnikom, a njihov rad nadzirala je Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove.

U izvješću gradske uprave iz 1886. stoji da je redarstvene poslove obavljalo dva nadstražara, jedan zamjenik nadstražara i pedeset stražara, a poslove nadzornika obavljali su činovnici redarstvene referade. Redarstvena straža bila je podijeljena na dva odjela, od kojih je izmjenice jedan odjel obavljao vanjsku, a drugi unutarnju "eksekutivnu službu". Godine 1900. došlo je do preustroja prijavnog ureda (napušten je sistem knjiga i uveden sistem kartica kao mnogo prikladniji i brži), ustrojena je konjička straža (nakon što je 1900. teritorij grada znatno proširen pripajanjem područja Lašćine) i uvedena je obveza stražara za nošenjem kaciga.

Kr. hrvatsko-slavonska-dalmatinska zemaljska vlada je 1895. uzela redarstvo grada Zagreba pod svoju upravu, a Banskom naredbom iz 1908. ustrojeno je "Kraljevsko redarstveno povjereništvo za grad Zagreb". 

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-4  Gradsko poglavarstvo Zagreb

HR-DAZG-12  Uprava policije grada Zagreba  

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA-120 Redarstveno ravnateljstvo u Zagrebu

HR-HDA-79 Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove.

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 938.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 351.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Mikulan, Krunoslav: Povijest policije u Hrvatskoj. Varaždinske Toplice, 2003.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. 1. Zagreb, 1899.

Izvješće gradskoga poglavarstva o sveobćoj upravi slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba (za godine 1886.-1925.). Zagreb, 1887.-1929.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Zapisnici skupština zastupstva slobodnog i kraljevskoga grada Zagreba držanih u godini .... (1882.-1940.) Zagreb, 1882. - 1940.

Zagrebački leksikon. II. Zagreb, 2006., 205-206.

Relevantni pravni propisi:

Statut slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba ob uredjenju gradske uprave. Zagreb, 1896.

Statut slobodnoga i kraljevskoga glavnoga grada Zagreba ob uredjenju gradske uprave. Zagreb, 1882.

 

(K.H.)

 

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:41