HR-DAZG-7 Zadružni povjerenik - Zagreb

nedjelja, 26. listopad 2008 23:6

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-7

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1889. – 1918. [1919./1945.]

KOLIČINA GRADIVA: 5 knj., 116 kut. (12 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Najveći dio fonda čini dokumentacija o diobama zadruga na području kotara Pisarovine, Samobora, Velike Gorice i Zagreba.

U fondu se može pronaći korespondencija i odluke zadruga, zadružnog povjerenika, suda, općinskog poglavarstva, županijskog ureda, dokumentacija dokazivanja rodbinskih odnosa kao što su rodoslovna stabla, izvadci iz zavičajnika, obiteljske izvjesnice, tutorstvo, skrbništvo, dokumentacija vlasništva kao gruntovni izvadci, iskazi nekretnina, katastralni posjedovni listovi, te sudska dokumentacija vođenja tužbi, ostavina, pljenidbeni zapisnici. U gradivu se mogu pronaći i spisi Zadružnog povjerenika u Karlovcu.

Osim toga, u fondu se nalaze urudžbeni zapisnici i kazala koji se sadržajno odnose na diobe zadruga, odnosno gruntovno provođenje nastalo diobama, obrasci posjedovnica i dosjei pojedinih članova zadruge, koji se najčešće odnose na osobe koje su bile odsutne u trenutku pokretanja postupka zadružne diobe.


SERIJE U FONDU:

1. Registraturna pomagala, 1909./1945., 5 knj.

2. Opći spisi, 1903./1945., 6 kut.

2. Diobeni spisi, 1889./1945., 110 kut.

VALORIZACIJA FONDA:3

Gradivo može poslužiti za proučavanje povijesti zadruga na području nekadašnjeg kotara Zagreb. Obrasci posjedovnica sadrže popise zemljišta, šuma, vinograda i objekata koji su bili u vlasništvu zadruge i pružaju podatke o imovnom stanju zadruga. Često se među spisima nalaze i crteži rodoslovlja zadružnih obitelji koji mogu biti izvori za genealoška istraživanja.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: ZADRUŽNI POVJERENIK - ZAGREB

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1889. - 1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kraljevski povjerenik za sastavljanje gruntovnih uložaka, 1889. – 1902.

Zadružni povjerenik za kotar Zagreb, 1902. - 1918.

Zadružni povjerenik - Zagreb, 1918. -1945.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Na temelju Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. obrazložen je postupak diobe zadruge, a kao upravna tijela nadležna za postupak diobe zadruga određena su općinska poglavarstva i kotarske oblasti.

Ako dođe do nagodbe pred općinskim poglavarstvom, poglavarstvo pismeno sastavlja nagodbu i prosljeđuje kotarskoj oblasti na potvrdu. U slučaju da ne dođe do nagodbe ili nisu zadovoljeni neki od uvjeta propisani zakonom, diobena molba se prosljeđuje dalje kotarskoj oblasti na raspravu.

Nadalje je, temeljem Provedbene naredbe od 16. prosinca 1889. k Zakonu o zadrugama od 9. svibnja 1889., određeno da po dovršenoj raspravi mora kotarska oblast cijeli diobeni predmet dostaviti nadležnoj gruntovnoj oblasti (nadležnom sudu) koja je dužna uskladiti taj predmet s gruntovnicom, pregledati te priopćiti kotarskoj oblasti zapreke koje eventualno priječe gruntovnu diobu.

Naredbom kraljevske zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove od 16. prosinca 1889., kojom se proglašava Naputak za provedbu potajno razdijeljenih zadruga, jasno su određena tijela koja su uključena u postupak oko provedbe potajnih dioba, a to su kraljevski povjerenici za sastavljanje gruntovnih uložaka odnosno nadležni kraljevski kotarski sudovi kao gruntovne oblasti, zatim mjernici, koji su dodijeljeni kraljevskim povjerenicima za sastavljanje gruntovnih uložaka, kraljevske kotarske oblasti, odnosno izaslanici upravnih oblasti, koje će za taj posao odrediti Kraljevska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove, i na kraju mjernici, koji su prema potrebi dodijeljeni spomenutim izaslanicima.

Zakonom od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopuni nekih ustanova Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. određeno je da sve poslove uredovanja oko diobe zadruga, koji su do tada bili u nadležnosti kotarske oblasti, može Kraljevska zemaljska vlada, Odjel za unutarnje poslove, povjeriti za područje jednog ili više kotara posebnim povjerenicima. Tom zakonskom odredbom je de iure uspostavljena funkcija zadružnog povjerenika, iako je prema izvornom gradivu on de facto počeo djelovati tek oko 1908.

Naredbom bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 23. svibnja 1902. kojom se izdaje provedbeni naputak k zakonu od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopuni nekih ustanova Zakona o zadrugama od 9. svibnja 1889. detaljnije je definirano svojstvo funkcije zadružnog povjerenika. Prema čl. 5. spomenute naredbe povjerenik ureduje samostalno pod naslovom: zadružni povjerenik za kotar …., a o administrativnim poslovima službe izvještava izravno Kr. zemaljsku vladu, Odjel za unutarnje poslove. Potrebno pomoćno osoblje povjereniku osigurava Kraljevska zemaljska vlada.

S početkom djelovanja zadružnog povjerenika, obustavila je kotarska oblast sva svoja uredovanja. Predmeti diobe, koji nisu bili zaključeni, proslijeđeni su zadružnim povjerenicima. U predmetima provedbe potajnih dioba, u kojima među strankama uspije dioba, uredovat će zadružni povjerenik u smislu naredbe Kraljevske zemaljske vlade, Odjela za unutarnje poslove, od 16. prosinca 1889. s tom promjenom, da posjedovne listove izloži u svom vlastitom uredu, odnosno u općinskom uredu, koji za to odredi, te oglasi po općinskom poglavarstvu u odnosnoj poreznoj općini vrijeme, kroz koje će biti posjedovni listovi izloženi, odredi dan za primanje eventualnih prigovora i obavi sva ostala uredovanja. Nadležnost zadružnog povjerenika u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji protezala se na kotare Dugo Selo, Dvor, Glina, Jastrebarsko, Karlovac, Kostajnicu, Petrinju, Pisarovinu, Samobor, Sisak, Stubicu, Sv. Ivana Zelinu, Topusko, Veliku Goricu i grad Zagreb.

 

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-3  Kraljevska kotarska oblast Zagreb

HR-DAZG-13  Zadružni povjerenik Zagreb

HR-DAZG-27  Zadružni povjerenik Zagreb

HR-DAZG-87  Kraljevski kotarski sud I. u Zagrebu

HR-DAZG-88  Kraljevski kotarski sud II. u Zagrebu

Hrvatski državni arhiv: HR-HDA-79  Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 938.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 351.  


BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Suljagić, Boris: Povijest zadruga i zadrugarstva u Hrvatskoj do 1950. godine. Acta historico-oeconomica. Zagreb, 2002. (28-29) 123-126.

Pavličević, Dragutin: Hrvatske kućne zadruge. I. Zagreb, 1989.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. IV. Zagreb, 1903., 965-1086 (1058–1062).

Starčević, Ante : Govori o zakonskoj osnovi o zadrugah u saborskoj sjednici od 20. studenoga 1888. Zagreb, 1888.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Crnić, Jadranko: Postupak brisanja zadružnog svojstva kućne zadruge i ekstabulacije. Hrvatska pravna revija. Zagreb, 2003. (3) 75–79.

Pavličević, Dragutin: O djelatnosti podružnice gospodarskog društva u kotaru Dugo Selo sredinom XIX. stoljeća. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1991. (24) 171–180.

Puljiz, Vlado: Porodične zadruge i procesi modernizacije hrvatskog društva. Sociologija sela. Zagreb, 1992. (30) 147–154.

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980., 747–748.

Relevantni pravni propisi:

Tončić, Dragutin [ur.]: Zakon od 9. svibnja 1889. o zadrugama i Zakon od 30. travnja 1902. o promjeni odnosno nadopunjenju nekih ustanova Zakona od 9. svibnja 1889. Zagreb, 1903.

 

(I.P., M.T., I.M.)

 

 

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 14:24