HR-DAZG-9 Kotarska oblast Zagreb (Sresko načelstvo Zagreb)

ponedjeljak, 27. listopad 2008 10:31

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-9

VREMENSKI RASPON GRADIVA: [1883.] 1918./1941. [1943.]

KOLIČINA GRADIVA: 82 knj., 203 kut. (24,4 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond većinom sadrži gradivo nastalo radom Tehničkog odjeljka pri Sreskom načelstvu i Građevinske sekcije u Zagrebu. Osim toga, u fondu nalazimo i dokumentaciju nastalu djelovanjem Predsjedništva Kotarske oblasti, radom Šumarskog odjeljka, Agrarnog odjeljka i ostalih odjeljaka Kotarske oblasti, spise Kotarskog stegovnog povjerenstva za općine kod Kotarske oblasti Zagreb, materijale u svezi s općinskim izborima, povjerljive spise, spise u svezi s mobilizacijom, kaznene spise, građevne dozvole i parcelacije, predmetne spise u svezi sa šumama i zemljišnim zajednicama, razne okružnice, pravilnike i posjedovnice, lovne karte i drugo gradivo.

SERIJE U FONDU:

1. Predsjedništvo, 1923. – 1929., 1931. – 1940., 7 kut.

2. Povjerljivi spisi, 1924./1940.,1 knj., 10 kut.

3. Opći spisi, 1932./1940., 1 kut.

4. Stegovno povjerenstvo, 1940., 1 kut.

5. Sreski putni odbor, 1930./1937., 1 kut.

6. Općinski izbori, 1933./1940., 1 kut.

7. Financije, 1930./1941., 1 kut.

8. Šumarski odsjek, 1919. – 1941., 23 kut.

9. Agrarni odsjek, 1930. – 1937., 3 knj., 29 kut.

10. Poljoprivredni odjeljak, 1929. – 1941., 2 kut.

11. Školski odsjek, 1928./1943., 6 knj.

12. Razne evidencije, 1883./1941., 2 knj., 5 kut.

13. Građevinska sekcija u Zagrebu, 1920. – 1929., 14 knj., 36 kut.

14. Oblasni veliki župan, 1925./1932., 1 kut.

15. Tehnički odjeljak pri Kotarskoj oblasti u Zagrebu, 1918., 1920. - 1941., 56 knj., 85 kut.

VALORIZACIJA FONDA:2

Gradivo sadrži podatke za istraživanje gospodarske povijesti i za proučavanje građevinskih gradnji na području zagrebačkog građevnog kotara, koji je do 1918. obuhvaćao područje Zagrebačke županije, a kasnije obuhvaća područje više upravnih kotara.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski

PISMO U GRADIVU: latinica 

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: SI

NAZIV STVARATELJA FONDA: KOTARSKA OBLAST ZAGREB

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1918. - 1941.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Kotarski ured Zagreb, 1854. – 1870.

Kotarska oblast Zagreb, 1871. – 1875.

Kraljevska kotarska oblast Zagreb, 1886. – 1924.

Kotarska oblast (Sresko poglavarstvo) Zagreb, 1924. – 1929.

Sresko načelstvo Zagreb, 1929. – 1941.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Nakon 1918. i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, došlo je do novih promjena u djelovanju uprave u kotarima. Zakonom o općoj upravi od 26. travnja 1922. kotari su dobili kotarsku samoupravu. Kotarska samouprava se u praksi uopće nije formirala do 1929., kada je, kao i oblasna samouprava, službeno ukinuta. Ured kotarskog poglavara (kotarsko poglavarstvo) djelovao je bez prekida do ukidanja županija 1924. isključivo prema propisu od 1886., te u razdoblju od 1925. do 1929. prema istim propisima usklađenima sa zakonom od 26. travnja. 1922. (isključivši poslove o kotarskoj samoupravi).

Kao što je veliki župan obavljao poslove opće uprave u oblasti, tako je u kotaru poslove istih resora, pod nadzorom velikog župana, obavljao kotarski poglavar. Kotarskog poglavara je postavljao ministar unutrašnjih poslova. U udaljenim mjestima osnivale su se kotarske ispostave koje su bile podređene velikom županu, a imale su isti djelokrug kao i kotarski poglavar. Kotarskom poglavaru bilo je dodijeljeno administrativno osoblje, koje je u većim kotarima bilo podijeljeno u odjele. Ova administracija nazivala se kotarska oblast. Prema Zakonu o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja od 3. listopada. 1929., Država Srba, Hrvata i Slovenaca preimenovana je u Kraljevinu Jugoslaviju, a njezina opća uprava podijeljena je na banovine, kotare (srezove) i općine. Proglašenje Oktroiranog ustava 1931. nije bitno izmijenilo djelokrug strukturalnih dijelova opće uprave u (banovine, gradovi, kotari i općine). Područje Zagrebačke županije ušlo je u sastav Savske banovine sa sjedištem u Zagrebu.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-3  Kraljevska kotarska oblast Zagreb

HR-DAZG-23  Kotarska oblast Zagreb

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–137  Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA–141  Zagrebačka oblast

HR-HDA–142   -   HR-HDA–151  Savska banovina

HR-HDA–157   -   HR-HDA–166  Banovina Hrvatska

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: 

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 939.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 352.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Dizdar, Zdravko; Leček, Suzana: Zagrebačka županija. Zagreb, 2003.

Goldstein, Ivo i dr.: Hrvatske županije kroz stoljeća. Zagreb, 1996.

Dabinović, Antun: Hrvatska državna i pravna povijest. Zagreb, 1992.

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527. - 1945.). Zagreb, 1969., 338–362, 371-403.

Krbek, Ivo: Razvoj organizacije hrvatske uprave. Obzor – Spomen–knjiga 1860. - 1935. Zagreb, 1936.

Vrbošić, Josip: Povijesni pregled županijske uprave i samouprave u Hrvatskoj. Društvena istraživanja. I. Zagreb, 1992., 55–68.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Županijsko uređenje. Zagreb, 1980., 787–790.

Službeni vjesnik inženjerskih komora Banovine Hrvatske. 9. Zagreb, 1941. (1-3) 29–30.

Upravno, sudsko i crkveno razdijeljenje i imenik prebivališta Savske Banovine. Zagreb, 1937.

Vjesnik hrvatskih inženjerskih komora. Zagreb, 1933. - 1941.

Budžet rashoda Ministarstva građevina Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zagreb, 1928. – 1929.

 

(B.M., K.H.)

 

 

Ažurirano srijeda, 11. ožujak 2020 15:9