HR-DAZG-84 Sudbeni stol u Zagrebu

Tuesday, 28. October 2008 12:46

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-84

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1851./1918.

KOLIČINA GRADIVA: 787 knj., 1049 kut. (190,5 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži fragmentarno sačuvano gradivo sudske uprave, Predsjedništva suda, Rudarskog suda, bilježničke i kaznene predmete, dok su građanski predmeti i predmeti Zemljišno-knjižnog odjela cjelovitiji. Sačuvani su kazneni prvostupanjski predmeti za teška kaznena djela, prijestupe i zločine, građanski parnični i vanparnični predmeti. Od vanparničnih predmeta sačuvani su predmeti ostavina, oporuka, sirotinjskog starateljstva do raznih vanparničnih predmeta, a od predmeta Trgovačkog suda trgovački registri i trgovačka zbirka isprava inokosnih i društvenih tvrtki. Zemljišno-knjižni predmeti odnose se na grad Zagreb i Zagrebačku gruntovnu oblast s pripadajućim glavnim knjigama i zbirkom isprava u kojoj su pohranjeni spisi na osnovu kojih je izvršen upis u glavnu knjigu, posjedovnim listovima, gruntovnicom plemićkih dobara, katastarskim kartama Zagrebačke oblasti od 1854. do 1893. i grada Zagreba iz 1913.

SERIJE U FONDU:

1. Sudska uprava, 1883. - 1918., 97 kut.

2. Građanski predmeti, 1851./1918., 29 knj., 199 kut.

3. Kazneni predmeti, 1885. – 1918., 16 knj., 10 kut.

4. Trgovački predmeti, 1876./1918., 25 knj., 167 kut.

5. Urbarski predmeti, 1858. - 1914., 3 knj., 238 kut.

6. Gruntovni predmeti, 1851./1918., 714 knj., 330 kut.

7. Bilježnički predmeti, 1870./1918., 8 kut.

VALORIZACIJA FONDA:1

Gradivo ovoga fonda velike je vrijednosti kako zbog stvarne i teritorijalne nadležnosti stvaratelja fonda tako i kao izvor za proučavanje reforme pravosuđa, razvoja pravne znanosti, razvoja sudske prakse te reforme zemljišno–knjižnog prava u Austro-ugarskoj Monarhiji, odnosno reforme zemljišnih knjiga od sredine 19. stoljeća. Osobito je značajno gradivo gruntovnice koje sadrži vrijedne podatke o zemljištu i nekretninama te vlasničke odnose, gradivo katastarskih karata, rudarskog, urbarskog i trgovačkog sudovanja za područje Zagrebačke županije i grada Zagreba. Ilustracija je zaštite prava i interesa u svezi s imovinsko–pravnim odnosima sadržanim u građanskim, rudarskim, urbarskih i trgovačkim parnicama, ostavinama, oporukama te presuda glede težih prijestupa i zločina u kaznenim predmetima toga vremena. Od velike je vrijednosti za znanstvena istraživanja svekolikih društvenih odnosa kao i za proučavanja povijesti urbanističkog razvoja grada Zagreba.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica, gotica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: sudbeni stol u zagrebu

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1850.-1918.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA fonda:

Zemaljski sud, 1850. – 1861.

Kraljevski županijski sudbeni stol, 1862. – 1874 .

Kraljevski sudbeni stol, 1875. - 1918.

HISTORIJAT STVARATELJA fonda:

Reorganizacijom pravosuđa u Habsburškoj Monarhiji sredinom 19. stoljeća prema Privremenoj uredbi sudovah za kraljevine Hervatsku i Slavoniu, odnosno Sudbenom redu od 1. ožujka 1850. kojim su određeni sudovi prve, druge i treće molbe i Raspisu Ministarstva pravosuđa od 16. srpnja 1850. kojim su krunovine Hrvatska i Slavonija podijeljene na sudbene kotare i u njima ustrojeni sudovi, između sedam zemaljskih sudova, kao zborni sud prvog reda osnovan je Zemaljski sud u Zagrebu za grad Zagreb i četiri kotara u Zagrebačkoj županiji. Bio je nadležan u prvoj i drugoj (priziv) molbi u građanskim i kaznenim predmetima za sljedeće kotarske sudove: Donja Stubica, Brdovec, Zagreb, Brezovica, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Dugo Selo, Velika Gorica, Pokupsko, Sisak i Topolovac. Glede težih prijestupa, kao kotarski zborni sud, za kotar Stubicu, Berdovec, Zagreb, Brezovicu, Samobor, Sveti Ivan Zelina i Dugo Selo.

Promjena naziva uslijedila je 1862. u Kraljevski županijski sudbeni stol, odnosno Zakonom o ustroju sudova prve molbe od 21. studenog 1874. u Kraljevski sudbeni stol u Zagrebu. Ovaj naziv ostao je do kraja djelovanja stvaratelja fonda.

Do promjene teritorijalne nadležnosti došlo je Naredbom kraljevske hrvatsko–slavonsko–dalmatinske vlade iz 1875. kojom su Predsjedništvu Kraljevskog sudbenog stola u Zagrebu bili neposredno podređeni Kraljevski kotarski sud Velika Gorica, Jastrebarsko, Karlovac, Pisarovina, Sisak, Samobor, Delnice, Čabar, Bakar, Crikvenica, Senj, Sveti Ivan Zelina i Kraljevski gradsko–delegirani kotarski sud u Zagrebu. Osamdesetih godina 19. stoljeća Kraljevski sudbeni stol u Zagrebu bio je nadležan za sljedeće kraljevske kotarske sudove: Karlovac (područje grada i kotara), Jastrebarsko, Pisarovinu, Veliku Goricu, Samobor, Božjakovinu (upravni kotar Dugo Selo), Sveti Ivan Zelina, Donja Stubica i Zagreb (za područje grada i kotara). Pod kraj djelovanja stvaratelja fonda broj kotarskih sudova se uvećao za dva novoosnova suda: u Zagrebu i Karlovcu (za grad).

Građanskim sudovnikom od 16. veljače 1853. donijeti su propisi o djelokrugu i nadležnosti sudbenih vlasti, kojim su dobili stvarnu nadležnost u prvoj molbi. Na početku djelovanja stvaratelja fonda stvarna nadležnost se protezala na građanske, kaznene, zemljišno–knjižne, rudarske (rudarska gruntovnica) i trgovačko–mjenbene predmete. Prema Naredbi ministarstva unutarnjih dielah, pravosudja i financiah iz lipnja 1854. bio je i istražni sud za prijestupe i zločine za kotar seoski zagrebački, vrbovečki, stubički, dugoselski, samoborski, velikogorički i svetoivanski.

Proširena mu je stvarna nadležnost glede urbarskih poslova 1862., kada su urbarski sudovi prve molbe bili ukinuti. Trgovački sud ustrojen 1876. kao poseban sud, djelovao je kao zborni sud pri Sudbenom stolu u Zagrebu. Te godine donijet je i postupak pred trgovačko–mjenbenim sudovima. Do kraja djelovanja stvaratelja ostao je mjenbeno–trgovački sud za sve kotarske sudove svoje nadležnosti osim Kotarskog suda Karlovac.

Pri Sudbenom stolu imenovani su državni odvjetnici podređeni državnom nadodvjetniku, najprije pri Banskom stolu u Zagrebu, a od 1869. predstojniku za pravosuđe Zemaljske vlade.

Uz navedeno, Patentom od 7. veljače 1858. sudbeni stolovi bili su ovlašteni privremeno obavljati funkciju javnobilježničke komore dok ne bude osnovana. Budući da nije bila osnovana do kraja djelovanja stvaratelja fonda kao samostalna ustanova, Bilježnička komora djelovala je pri Sudbenom stolu u Zagrebu.

Kako je cijelo vrijeme djelovanja stvaratelja fonda stvarna nadležnost, uz manje izmjene i dopune ostala ista, navest ćemo temeljne zakone, postupke te poslovnike prema kojima su donosili presude, odluke, rješenja, odnosno postupali za sve vrste predmeta iz svoje nadležnosti. Slijedom rečenoga važno je istaknuti 1852., 1853. i 1855. te sedamdesete godine 19. stoljeća. Naime, glede građanskih predmeta 1852. uveden je Carskim patentom Opći građanski zakonik (29. studenoga 1852.) i Redoviti građanski parbeni postupnik (16. rujna 1852.), a iste godine uveden je i Kazneni zakonik (1. rujna 1852.). Godinu poslije donijet je Građanski sudovnik od (16. veljače 1853.), odnosno propisi o djelokrugu i nadležnosti vlasti sudbenih, Kazneni postupnik (1853.), zatim Rudnički zakon 1854. te Gruntovni red 1855., odnosno Kazneni postupak uz Provedbeni naputak (17. svibnja 1875.).

Glede zemljišno-knjižnih predmeta djelovao je na osnovu zakona donijetih već 1850., odnosno Gruntovnog reda iz 1855. Kako su stvarnopravnu i gruntovnu nadležnost imali do Mažuranićevih reformi sudbeni stolovi, započela je reforma gruntovnice donošenjem Zakona 1874., prema kojem su sudbeni stolovi i kotarski sudovi bili obvezni voditi gruntovnicu, i Zakona iz 1876. o sastavljanju novih gruntovnih uložaka. Naredbom Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske vlade, Odjela za pravosuđe iz 1886. određeno je da svi kotarski sudovi koji su bili u nadležnosti Sudbenog stola u Zagebu kao gruntovne oblasti, po završetku sastavljanja novih gruntovnih uložaka preuzmu poslove gruntovnice. Od deset kotarskih sudova, osam ih je dobilo gruntovnu nadležnost (Dugo Selo, Jastrebarsko, Karlovac, Pisarovina, Samobor, Donja Stubica, Sveti Ivan Zelina i Velika Gorica) dok je gruntovnica za područje Kraljevskog kotarskog suda I. u Zagrebu i Kotarskog suda II. u Zagrebu i nadalje je ostala pri Sudbenom stolu u Zagrebu (do 1931.).

Tako je došlo do promjene glede stvarne nadležnosti jer su početkom devedesetih godina kotarski sudovi postali gruntovna oblast za svoje područje. Unutarnje poslovanje suda i njegov ustroj bio je reguliran Zakonom o unutarnjem uređenju i o poslovnom redu sudbenih vlasti (poslovnik) od 3. svibnja 1853. Temeljem ovog zakona stvaratelju fonda bili su propisani uvjeti popunjavanja, upravljanja i nadgledavanja, to jest, nadzor nad njima, zatim sam poslovni red prema kojem je, između ostalog, stvaratelj morao voditi posebne urudžbene zapisnike za svaku vrstu predmeta, uz kazala; izrađivanje i rješavanje podnesaka, ročišta, pohranjivanje spisa, odnosno određene su registraturne oznake. Ovaj Sudski poslovnik ostao je na snazi do kraja djelovanja stvaratelja fonda.

DOPUNSKI IZVORI:  

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-940  Sudbeni stol u Zagrebu  

HR-DAZG-943  Sudbeni stol u Zagrebu

HR-DAZG-1079  Javni bilježnik Milan Mihaljinec

Hrvatski državni arhiv:

HR-HDA–73  Carsko - kraljevsko ministarstvo pravosuđa

HR-HDA–81  Zemaljska vlada. Odjel za pravosuđe

HR-HDA–92  Zemaljsko povjerenstvo za uvod sudova u Hrvatsku i Slavoniju

HR-HDA–395  Banski stol

HR-HDA–394  Stol sedmorice

BIBLIOGRAFIJA O FONDU: 

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006.,  949.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 355.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.-1945.). Zagreb, 1969.

Košutić, Mirko: Tumač k zakonu o zemljišnim knjigama, te Zakonu o unutarnjem uredjenju, osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga. Zagreb, 1931.

Košutić, Mirko: Gruntovno pravo. Zagreb, 1910.

Šilović, Josip: Kazneno pravo. Zagreb, 1905., 99.

Mažuranić, Vladimir: Prinosi za hrvatski pravno - povijesni rječnik. Zagreb, 1908. - 1922.

Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb, 1899.

ostala BIBLIOGRAFIJA:

Političko i sudbeno razdjeljenje i repertorij prebivališta Kraljevina Hrvatske i Slavonije. Zagreb, 1913.

Političko i sudbeno razdijeljenje i repertorij prebivališta kraljevina Hrvatske i Slavonije. Zagreb, 1903.

Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta. Zagreb, 1895.

Političko i sudbeno razdijeljenje kraljevina Hrvatske i Slavonije. Zagreb, 1892.

Pregled političkog i sudbenog razdijeljenja kraljevinah Hrvatske i Slavonije i uredjenja upravnih općina.
 Zagreb, 1877.

relevantni pravni propisi:

Šilović, Josip [ur.]: Kazneni zakonik o zločinstvih, prestupcih i prekeršajih od 27. svibnja 1852. Hrvatski zakoni. XV. Zagreb, 1901., 387.  

Zakon od 31. siječnja 1893. kojim se nadopunjuju i preinačuju zakonske ustanove ob ustrojstvu sudova. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. III. Zagreb,1893. (4)

Zakon od 31. prosinca 1891. kojim se nadopunjuju zakonske ustanove ob ustrojstvu sudova.
Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. II. Zagreb, 1892. (2)

Zakon od 6. srpnja 1888. kojim se preinačuju i nadopunjuju neke ustanove Zakona od 17. svibnja 1875. o kaznenom postupku. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. X. Zagreb, 1888. (42)

Naredba kraljevske hrvatsko – slavonske i dalmatinske vlade, odjela za pravosuđe od 1. srpnja 1886. kojom se određuje broj, sjedišta i teritorijalni opseg kraljevskih kotarskih sudova ter okoliš kraljevskih sudbenih stolovah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Sbornik zakonah i naredabah. 9. Zagreb, 1886. (27)

Naredba kraljevske hrvatsko – slavonske i dalmatinske vlade, odjela za pravosuđe od 2. lipnja 1885. Sbornik zakonah i naredabah. Zagreb, 1885. (17)

Zakon od 3. kolovoza 1884. kojim se izjednačuje i nadopunjuju zakonske ustanove o ustrojstvu i nadležnosti sudovah u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. IX. Zagreb, 1884. (24)

Zakon od 3. listopada 1876. o sudbenosti trgovačko-mjenbenoj i postupku pred trgovačko-mjenbenim sudovima. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXXI. Zagreb, 1876. (86)

Zakon od 16. rujna o sastavljanju gruntovnih uložaka. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXVII. Zagreb, 1876. (80)

Trgovački zakon. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXVIII. Zagreb, 1875. (79)

Provedbeni naputak k postupniku kaznenomu. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXVIII. Zagreb, 1875. (66)

Zakon od 17. svibnja 1875. o kaznenom postupku. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XIX. Zagreb,1875. (30)

Naredba kraljevske hrvatsko – slavonsko – dalmatinske vlade, odjela za pravosuđe od 14. rujna 1875. kojom se u dogovoru s vladinim odjelom za unutarnje poslove izdaje Provedbeni naputak k zakonu od 17. svibnja 1875. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXVIII. Zagreb, 1875. (66)

Naredba kraljevske hrvatsko – slavonsko – dalmatinske vlade, odjela za pravosuđe od 14. veljače 1875. kojom se ustanovljuje obsegi i sjedišta kr. gradsko –delegovanih kotarskih sudova, kr. kotarskih sudova i kr. sudbenih stolova ... Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. V. Zagreb, 1875. (8)

Zakon od 21. studenoga 1874. ob ustroju sudovah prve molbe u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. XXV. Zagreb, 1874. (55)

Zakon od 28. veljače 1874. o vlasti sudačkoj. Sbornik zakonah i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju. 8. Zagreb, 1874. (15)

Cesarski patent od 17. svibnja 1857. Državno – zakonski list. 22. Zagreb, 1857. (28)

Naredba Ministarstva pravosuđa od 15. prosinca 1855. o Gruntovnom redu.
Državno – zakonski list. Zagreb, 1855. (222)

Naredba ministarstva unutarnjih dielah, pravosudja i financiah o političkom i sudbenom ustroju kraljevina Hervatske i Slavonie. Državno - zakonski i vladin list za Cesarevinu Austriansku. XLIX. Zagreb, 1854.

Naredba ministarstva pravosuđa od 3. kolovoza 1854., o unutarnjem uređenju i poslovnom redu državnih odvjetništava. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XXIV. Zagreb, 1854. (234)

Naredba ministarstva pravosuđa od 16. lipnja 1854. kojom se izdaje naputak o unutarnjoj uredovnoj djelatnosti i poslovnom redu sudbenih vlasti u kazneno sudskim poslovima. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XXIII. Zagreb, 1854. (233)

Sudbeni postupak u neparbenih pravnih poslovih od 9. kolovoza 1854. Zemaljsko-vladni list za kraljevine
 Hrvatsku i Slavoniju. Zagreb, 1854. (208)

Naredba ministarstva unutarnjih dielah, pravosudja i financiah. Zemaljsko -vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XII. Zagreb, 1854.

Rudarski zakon od 23. svibnja 1854. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XXI. Zagreb, 1854. (215)

Cesarski patent od 29. srpnja 1853., o kaznenom postupku i nadležnosti u kaznenoj sudbenosti. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XXI. Zagreb,1853. (159)

Cesarski patent od 3. svibnja 1853., kojim se proglašuje nov zakon o unutarnjem uređenju i poslovnom redu sudbenih vlasti. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XII. Zagreb, 1853. (84)

Cesarski patent od 2. ožujka 1853. o izvršbi razterećenja zemljištnoga i o uredjenju kako urbarskih tako i srodnih im posjednih razmjerjah u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Državno zakonski list. XIV. Zagreb, 1853. (40)

Cesarski patent od 16. veljače 1853. ili građanski sudovnik. Zemaljski zakonski i vladin list. XI. Zagreb, 1853. (30)

Cesarski patent od 19. sječnja 1853., o uređenju upravnih i sudskih vlasti. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. Zagreb, 1853. (16)

Opći austrijski građanski zakonik od 29. studeni 1852. u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Zemaljsko-zakonski i vladin list za kraljevinu Hervatsku i Slavoniu. XX. Zagreb, 1853.

Naredba ministarstva pravosuđa od 17. prosinca 1852. kojom se uvodi privremeni naputak o sudbenom postupku u pravnim poslovima izvan parnica. Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju. XXI. Zagreb, 1852. (200)

Naredba ministarstva pravosudja od 16. rujna 1852. kojom se Privremeni građanski-postupnik uvodi u Ugarskoj, Slavoniji. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovine Hervatsku i Slavoniu. XX. Zagreb, 1852. (155)

Cesarska naredba od 29. rujna 1850. kojom se odobrava i proglašuje privremeni gruntovnički red za krunovine Hervatsku i Slavoniu. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovine Hervatsku i Slavoniu. VI. Zagreb, 1850. (39)

Razpis ministarstva pravosuđa od 19. lipnja 1850. kojim se uvodi privremena naredba o raspravljanju ostavština za sve krunovine u kojima je građanski zakonik na snazi. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. V. Zagreb, 1850. (34)

Carska naredba od 24. serpnja 1850. kojom se za Hrvatsku i Slavoniju ustanovljuje nadležnost i postupanje sudova u stvari kaznenih. Zemaljsko-zakonski i vladin list za kraljevinu Hervatsku i Slavoniu. II. Zagreb, 1850. (9)

Carski patent od 7. kolovoza 1850. kojim se ustanovljuje ustrojenje verhovnog i ukidnog suda u Beču.
 Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. II. Zagreb, 1850. (8)

Naredba Ministarstva pravosudja od 28. srpnja 1850. poradi obstojećih sada u krunovini Hervatskoj i Slavoniji sudovah, za put prokerčiti uredbi sudovah od 1. ožujka 1850. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. II. Zagreb, 1850. (8)

Razpis Ministarstva pravosuđa od 16. srpnja 1850. o ustroju sudbenih kotara, odnosno kotarskih sudova.
 Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. II. Zagreb, 1850. (6)

Privremena uredba sudovah za krunovinu Hervatsku i Slavoniu od 1. ožujka 1950. o ustrojstvu sudova. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. II. Zagreb, 1850. (5)

Naredba ministarstva unutarnjih dielah od 12. lipnja 1850. o ustroju političkih upravnih vlasti u kraljevini Hervatskoj i Slavoniji. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. I. Zagreb, 1850. (4)

Kazneni postupnik od 17. siječnja 1850. Državno - zakonski i vladin list za Cesarevinu Austriansku. XVII. Zagreb, 1850.

Carski patent od 4. ožujka 1849. saderžavajući državni ustav za carevinu austriansku. Zemaljsko-zakonski i vladin list za krunovinu Hervatsku i Slavoniu. I. Zagreb, 1850. (1)

 

(M.G.)

 

 

 

Ažurirano Monday, 23. August 2010 10:22